• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand

เว็บครูออฟ www.kruaof.com ยินดีต้อนรับ

การเขียนโปรแกรมการสร้างเครื่องคิดเลขอย่างง่าย (การหาร) ป.5

การเขียนโปรแกรมการสร้างเครื่องคิดเลขอย่างง่าย (การหาร) จะต้องทำการประกาศตัวแปรไว้สำหรับใช้เก็บข้อมูลที่รับเข้าไปประมวลผล หรือเก็บข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล

การติดต่อสื่อสาร ป.6

การติดต่อสื่อสาร (Communication) หมายถึง การส่งข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง หรือหลายคน เพื่อให้เข้าใจความหมายของข้อมูลข่าวสารที่ผู้ส่งส่งไป และเกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ซึ่งการส่งข่าวสารอาจอยู่ในรูปของการสื่อสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร การใช้กิริยาท่าทางอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ โดยอาศัยช่องทางในการติดต่อสื่อสาร

ระบบสีในงานกราฟิก ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง ระบบสีในงานกราฟิก แล้วนักเรียนสามารถบอกได้ว่า สี (COLOR) หมายถึง ลักษณะกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสีมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอำนาจให้เกิดความเข้มของแสงที่อารมณ์และความรู้สึกได้ การที่ได้เห็นสีจากสายตาสายตาจะส่งความรู้สึกไปยังสมองทำให้เกิดความรู้สึก ต่างๆตามอิทธิพลของสี สีต่างๆนั้นม […]

การเขียนโปรแกรมการสร้างเครื่องคิดเลขอย่างง่าย (การคูณ) ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรมการสร้างเครื่องคิดเลขอย่างง่าย (การคูณ) แล้ว นักเรียนบอกได้ว่า การเขียนโปรแกรมการสร้างเครื่องคิดเลขอย่างง่าย (การคูณ) จะต้องทำการประกาศตัวแปรไว้สำหรับใช้เก็บข้อมูลที่รับเข้าไปประมวลผล หรือเก็บข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรมการส […]

ประเภทของไฟล์ภาพ ป.5

การสร้างภาพกราฟิกหรือการตกแต่งภาพกราฟิกประเภทของไฟล์ภาพกราฟิกเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มี ความสำคัญ เพราะความละเอียดของไฟล์ภาพจะส่งผลกับขนาดของภาพ เช่น ภาพที่นำมาใช้งาน บนเว็บเพจควรจะต้องมีขนาดเล็ก เพื่อนำไปเรียกใช้งานบนเว็บเพจได้อย่างรวดเร็ว ประเภทของไฟล์ภาพกราฟิกที่นิยมใช้โดยทั่วไป

ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ป.5

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ หรือในศัพท์บัญญัติว่า วิชาเรขภาพคอมพิวเตอร์ คือหนึ่งในศาสตร์ องค์ความรู้ ของระเบียบวิธีการแก้ปัญหาเชิงคอมพิวเตอร์ ที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาพหรือการแสดงภาพ โดยเน้นการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ข้อมูลนำเข้าเป็นข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญญาณต่าง ๆ แทน ตำแหน่งพิกัด สี รูปทรง ความสว่าง

การเขียนโปรแกรมการสร้างเครื่องคิดเลขอย่างง่าย (การลบ) ป.5

การเขียนโปรแกรมการสร้างเครื่องคิดเลขอย่างง่าย (การลบ) จะต้องทำการประกาศตัวแปร
ไว้สำหรับใช้เก็บข้อมูลที่รับเข้าไปประมวลผลหรือเก็บข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล

การจัดตู้เย็น ป.5

๒.๕ การจัดตู้เย็นตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้เก็บรักษาอาหารให้คงความสดไว้และไม่เน่าเสียในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อรอการนำมารับประทานหรือประกอบอาหาร การใช้ตู้เย็นอย่างมีประสิทธิภาพทำได้โดยไม่เปิด-ปิดตู้เย็นบ่อย ๆ ละลายน้ำแข็งในช่องแข็งทุก ๑-๒ สัปดาห์ ทำความสะอาดชั้นวางต่าง ๆ ในตู้เย็นอยู่เสมอ และจัดวาง […]