การเขียนอัลกอริทึม ด้วยภาษาธรรมชาติ

การเขียนอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติ

18 เมษายน 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

ภาษาธรรมชาติ (natural language) คือ รูปแบบภาษาที่มนุษย์เข้าใจ หรือเป็นภาษามนุษย์ที่ใช้สื่อสารกันมีรูปแบบภาษาที่ไม่แน่นอนตายตัวและเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ตามเชื้อชาติ เช่นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น สำหรับการติดต่อสั่งงานคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์จะเป็นภาษาประดิษฐ์ (artificial language) เพื่อที่ให้สามารถทำความเข้าใจภาษามนุษย์โดยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ของมนุษย์ เป็นการประยุกต์ใช้ภาษาศาสตร์และเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยจะหาวิธีให้คอมพิวเตอร์สามาร [ อ่านต่อ ]

อัลกอริทึมเบื้องต้น

14 เมษายน 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

คอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกับอัลกอริทึมอย่างไร อัลกอริทึมเป็นระเบียบวิธีหรือขั้นตอนวิธีที่ดําเนินการได้ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา และประโยชน์ของอัลกอริทึม คือ ทําให้ไม่สับสนกับวิธีดําเนินงาน เพราะจะถูกจัดเรียงเป็นขั้นตอน มีวิธีการและทางเลือกไว้ให้ เมื่อนํามาใช้จะทําให้สามารถค้นหาต้นเหตุของปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และการทํางานสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ครูให้นักเรียนพิจารณาการต่อโมเดลเลโก้ โดยมีการใช้อัลกอริทึมในการแก้ปัญหา 2 วิธี จากนั้น ให้นักเรียนศึกษาอัลกอริทึมทั้ง 2 วิธีว่า วิธีใดสามารถแก้ [ อ่านต่อ ]

แนวคิดเชิงนามธรรม

11 เมษายน 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

มนุษย์และโลมาจัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนํ้านม ซึ่งถูกจําแนกเป็นกลุ่มหนึ่งของสิ่งมีชีวิตด้วยแนวคิดเชิงนามธรรม แนวคิดเชิงนามธรรมคืออะไร เป็นแนวคิดหนึ่งในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นองค์ประกอบของแนวคิดเชิงคํานวณ โดยมีแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและสามารถกําหนดขั้นตอนการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน เป็นการประเมินความสําคัญรายละเอียดของปัญหา หากต้องการหาแนวคิดเชิงนามธรรมของจังหวัดในแผนที่ประเทศไทย จากภาพแผนที่ประเทศไทยด้านซ้าย สามารถพิจารณาเฉพาะสาระสําคัญของแผนที่ได้ว่าขอบเขตหรือพื้นที่ของแต่ละจังหวัด โดยไม่พิจา [ อ่านต่อ ]