สมัคร email ส่งงานครูออฟ

25 ตุลาคม 2019 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

ให้นักเรียนดูคลิป และก็ทำการสมัครเมล์ เพื่อส่งงานครูด้วยนะครับ มีคะแนนให้ด้วยนะครับ https://www.youtube.com/channel/UCtFhY7b-ieZVSLGfNuLWbFQ/

ส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop CS6

10 มิถุนายน 2019 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจส่วนประกอบของโปรแกรมและสามารถบอกขั้นตอนการใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ได้ เช่น กำหนดพื้นที่เพื่อแก้ไขภาพ, สร้างข้อความและเปลี่ยนรูปร่างของรูปภาพได้ (K) เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้แถบเมนูและแถบเครื่องมือของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ในการฝึกทักษะการตกแต่ง แก้ไข และเปลี่ยนแปลงรูปภาพ เช่น การทำให้ภาพสว่างขึ้น การลบพื้นหลังหรือส่วนที่ไม่ต้องการออก และสามารถใส่ข้อความตัวอักษรได้ (P) เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของ [ อ่านต่อ ]

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

26 พฤษภาคม 2019 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

1. ถ้านักเรียนมาโรงเรียนสายทุกวันและนักเรียนต้องการจะไปโรงเรียนให้ทันเวลาต้องทำอย่างไร2. นักเรียนคิดว่าการหาข้อมูลเข้ามีความสำคัญต่อการแก้ปัญหาอย่างไร3. ในชีวิตประจำวันนักเรียนพบปัญหาอะไรบ้างและนักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้ – พิจารณาและทำความเข้าใจปัญหา – วางแผนการแก้ปัญหา – ลงมือแก้ปัญหา – ตรวจสอบผลการแก้ปัญหา พิจารณาและทำความเข้าใจปัญหา คือ การวิเคราะห์ว่าปัญหาคืออะไร มีข้อมูล และเงื่อนไขอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อ [ อ่านต่อ ]

มารยาทในการพูด

4 ตุลาคม 2018 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

       มารยาทในการพูดที่ควรปฏิบัติ มีดังนี้ 1.1 คำกล่าว “ ขอบคุณ ” จะใช้เมื่อมีผู้อื่นให้สิ่งของ  ให้ความช่วยเหลือ ให้บริการ หรือเอื้อเฟื้อทำสิ่งต่างๆ ให้ ไม่ว่าจะโดยหน้าที่ของเขา หรือมีน้ำใจหรือไม่ก็ตาม เช่น บริกรเสริฟน้ำให้ คนลุกให้นั่งหรือช่วยถือของให้บนรถประจำทาง คนช่วยหยิบของให้เวลาของหล่นลงพื้น พนักงานรักษาความปลอดภัยช่วยบอกทางในขณะจอดรถ หรือคนช่วยเปิดประตูให้ เป็นต้น  การกล่าวคำขอบคุณนั้น ถ้ากล่าวกับผู้ที่อาวุโสกว่า หรือมีวัยเสมอกันจะใช้คำว่า “ขอบคุณ” หรือถ้ากล่าวกับคนอายุน้อยกว่าจะใช้คำว [ อ่านต่อ ]

มารยาทในการรับประทานอาหาร

4 ตุลาคม 2018 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

มารยาทในการรับประทานอาหาร เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความเลื่อมใส หรืออาจตำหนี ดังนั้น เราควรฝึกมารยาทในการรับประทานอาหารให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยปฏิบัติให้เป็นนิสัย เพราะนอกจากจะรับประทานอาหารตามปกติในครอบครัวแล้ว เรายังใช้อาหารเป็นสื่อในการพบปะสังสรรค์ ดำเนินงานทางธุรกิจ หรือเข้าสังคมกับผู้อื่น การมีความรู้เกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารตามหลักสากล จะช่วยให้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ๑ มารยาททั่วไปในการรับประทานอาหารตามหลักสากล ในการรับประทานอาหารร่วมกับบุคคลอื่น ควรจะป [ อ่านต่อ ]

มารยาทและข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต

4 ตุลาคม 2018 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่แหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง ดังนั้นผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตจึงต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาท ข้อปฏิบัติ รวมไปถึงกฎหมายในการใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อให้การใช้งานเครือข่ายร่วมกับผู้อื่นเกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ มารยาทและข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ได้แก่ 1. ใช้ภาษาถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ ปัจจุบันมีการใช้ภาษาบนอินเทอร์เน็ตเป็นภาษาสะกดแบบย่อและซึ่ง เป็นการใช้ที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับคู่สนทนา [ อ่านต่อ ]