ครูผู้สอน/Webmaster

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ นายธนัชชา โพธิกุล

เกิด 2 กรกฎาคม พ.ศ. 25XX

ที่อยู่ 138/16 หมู่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง นครสวรรค์ 60180

Email : atcomink@gmail.com

ข้อมูลการทำงาน

ปัจจุบัน ครู คศ.2 โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี สพป.นว.2

บรรจุ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กจ.4

อายุราชการ 10 ปี

ข้อมูลการศึกษา

พ.ศ. 2539 ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) จ.กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2545 มัธยมศึกษา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2550 ปริญญาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.กาญจนบุรี

พ.ศ. 2555 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
สาขาหลักสูตรการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

พ.ศ. 2564 ปริญญามหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สำนักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์

ID Plan ปี 64

รายงานการวิจัย

ปีการศึกษา 2565

การพัฒนาบอร์ดเกมส์การศึกษา เรื่อง เกมเศรษฐีปากน้ำโพ เพื่อส่งเสริมทักษะอัลกอริทึม     สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี

ปีการศึกษา 2564

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบออนแฮนด์ (On Hand) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา

ปีการศึกษา 2563

  1. การแก้ปัญหาในชั้นเรียนโดยการสอนแบบรวมแรงร่วมใจเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาวิทยาการคำนวณ เรื่องข้อมูลสารสนเทศ
  2. การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับเด็กเรียนอ่อนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น