มาตรฐานและตัวชี้วัด วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

2 เมษายน 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

สาระที่ 1   การดำรงชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน   และทักษะการแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม    และลักษณะนิสัยในการทำงาน  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว ตัวชี้วัด รายละเอียด ง1.1 ป.2/1 บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ง1.1 ป.2/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ แล [ อ่านต่อ ]

No Image

การกวาดบ้าน ป.2

20 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

พื้นบ้านเป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่เราต้องเดิน อาจมีสิ่งสกปรกและเป็นที่อยู่ของแมลง ดังนั้นเราจึงต้องกวาดบ้านทุกวัน

No Image

ประโยชน์ของการทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ป.2

20 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การทำงานบ้านช่วยให้บ้านสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และสมาชิกในบ้านมีความรักใคร่สามัคคีกัน

หน่วยที่ 1 งานบ้าน  ป.2

19 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

บ้านเป็นสถานที่พักอาศัยที่มีสมาชิกในบ้านอาศัยอยู่ ถ้าสมาชิกทุกคนในบ้าน  ทำตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองจะทำให้บ้านน่าอยู่และสมาชิกในบ้านมีความสุข   การทำงานบ้านช่วยให้บ้านสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และสมาชิกในบ้านมีความรักใคร่สามัคคีกัน พื้นบ้านมีหลายประเภทเราต้องกวาดบ้านทุกวัน และเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้เหมาะสม เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและแรงงาน การช่วยพ่อแม่ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร เป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ในการทำงานบ้านและฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่

บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน ป.2

19 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

    บ้านเป็นสถานที่พักอาศัยที่มีสมาชิกในบ้านอาศัยอยู่ ถ้าสมาชิกทุกคนในบ้านทำตามบทบาทและหน้าที่    ของตนเองจะทำให้บ้านน่าอยู่อาศัย และสมาชิกในบ้านมีความสุข

No Image

หน่วยที่ 1 งานบ้าน ป.2

30 พฤษภาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

บ้านเป็นสถานที่พักอาศัยที่มีสมาชิกในบ้านอาศัยอยู่ ถ้าสมาชิกทุกคนในบ้าน ทำตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองจะทำให้บ้านน่าอยู่และสมาชิกในบ้านมีความสุขการทำงานบ้านช่วยให้บ้านสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และสมาชิกในบ้านมีความรักใคร่สามัคคีกันพื้นบ้านมีหลายประเภทเราต้องกวาดบ้านทุกวัน และเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้เหมาะสม เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและแรงงานการช่วยพ่อแม่ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร เป็นการแบ่งเบา ภาระหน้าที่ในการทำงานบ้านและฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่

การประดิษฐ์ของเล่น

17 มีนาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

ที่บ้านของนักเรียนมีของเล่นอะไรบ้าง ของเล่นแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่ หากนําราคาของเล่นทุกชิ้นในบ้านของนักเรียนมารวมกันทั้งหมดจะมีราคาเท่าไหร่ ของเล่นแต่ละชิ้นมักจะมีราคาแพง หากนําราคาทุกชิ้นมารวมกันจะพบว่า ผู้ปกครองของนักเรียนเสียเงินไปจํานวนมากกับการซื้อของเล่น หน้าที่ของนักเรียน คือควรช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระซึ่งการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ด้วยตนเอง ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถแบ่งเบาภาระจากพ่อแม่ได้ นักเรียนต้องสํารวจความต้องการของตนเองก่อนว่าจะประดิษฐ์อะไร จากนั้นค้นคว้าหาข้อมูลอ [ อ่านต่อ ]

วัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์

17 มีนาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

ในท้องถิ่นของนักเรียนมีวัสดุอะไรบ้างที่เป็นวัสดุธรรมชาติ นักเรียนคิดว่ากระดาษเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติ หรือวัสดุสังเคราะห์ ในอดีตกระดาษเป็นวัสดุธรรมชาติ เพราะทํามาจากต้นไม้เท่านั้น แต่ปัจจุบัน กระดาษเป็นวัสดุสังเคราะห์ เพราะทํามาจากต้นไม้เพียงร้อยละ 70-95 แล้วแต่ชนิดของกระดาษ และมีการเติมสาร เช่น ผงแร่สีขาว เพื่อให้กระดาษเรียบขึ้น เนื้อกระดาษขาวสว่างขึ้น สารต้านการซึมนํ้า เพื่อให้กระดาษไม่เปียกนํ้าได้ง่ายเติมแป้งเพื่อเพิ่มความเหนียวของกระดาษ และสารอื่นๆ อีกหลายชนิด เพื่อให้ได้กระดาษมีคุณสมบัติตา [ อ่านต่อ ]

กระบวนการทำงานประดิษฐ์

17 มีนาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

ความคิดสร้างสรรค์มีความสําคัญในการทํางานประดิษฐ์อย่างไร ความคิดสร้างสรรค์ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในการทํางาน เพราะจะช่วยให้สร้างสรรค์ผลงานออกมาแปลกใหม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผลงานที่ดีขึ้นส่งเสริมให้มีพัฒนาการทางสมองและสามารถรับมือกับสถานกรณ์ต่างๆ ได้ดีอีกด้วย ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการคิดของสมองที่สามารถคิดได้หลากหลายแปลกใหม่จากสิ่งที่มีอยู่โดยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่ขึ้นมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ควรจะประกอบไปด้วย3 ประการ คือ เป็นสิ่งใหม่ใช้การได้ แ [ อ่านต่อ ]