ใบงาน กิจกรรม แบบฝึกปฏิบัติ

ใบงาน กิจกรรม แบบฝึกปฏิบัติ
 1. วิชาวิทยาการคำนวณ ป.2
 2. วิชาวิทยาการคำนวณ ป.3
 3. วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.5
 4. วิชาวิทยาการคำนวณ ป.5
 5. วิชาวิทยาการคำนวณ ป.6
 6. วิชาวิทยาการคำนวณ ป.5 เล่ม 1
 7. วิชาวิทยาการคำนวณ ป.5 เล่ม 2
 8. วิชาสังคมศึกษา ป.4
 9. วิชาสังคมศึกษา ป.5
 10. วิชาสังคมศึกษา ป.6
 11. วิชาการงานอาชีพ ป.1
 12. วิชาการงานอาชีพ ป.2
 13. วิชาการงานอาชีพ ป.5
 14. วิชาการงานอาชีพ ป.6

แนวข้อสอบ

 1. วิทยาการคำนวณ ป.1 ตัวชี้วัดที่ 1 
 2.  วิทยาการคำนวณ ป.1 ตัวชี้วัดที่ 4 
 3. วิทยการคำนวณ ป.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  
 4. วิทยาการคำนวณ ป.2 ตัวชี้วัดที่ 2 เขียนโปรแกรมอย่างง่าย  
 5. วิทยาการคำนวณ ป.2 ตัวชี้วัดที่ 1 การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 
 6.  วิทยาการคำนวณ ป.2 ตัวชี้วัดที่ 3
 7. วิทยาการคำนวน ป.3
 8. บทที่ 1 ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.4  
 9. วิทยาการคำนวณ ป.4 ตัวชี้วัดที่ 1 การแก้ปัญหา 
 10.  ความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.4 
 11. แบบทดสอบ วิธีการแก้ไขปัญหา ป.4 วิชาวิทยาการคำนวณ 
 12. การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ป.4 
 13. วิทยการคำนวณ ป.5 ตัวชี้วัดที่ 1 เหตุผลเชิงตรรกะและการแก้ไขปัญหา 
 14. วิทยการคำนวณ ป.5 การเขียนโปรแกรมโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
 15. วิทยาการคำนวณ ป.5 ตัวชี้วัดที่ 2 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
 16. วิทยการคำนวณ ป.5 เหตุผลเชิงตรรกะและการแก้ไขปัญหา 
 17. วิทยการคำนวณ ป.5 ข้อมูลและสารสนเทศ  
 18. วิทยการคำนวณ ป.5 การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย 
 19. วิทยการคำนวณ ป.5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
 20. บทที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศและกระบวนการแก้ปัญหา ป.6
 21. การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ป.6 
 22. การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่าง่าย ป.6 
 23.  การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ป.6 
 24. ความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.6 
 25. แบบทดสอบ Microsoft Excel 
 26. แบบทดสอบวิชาโปรแกรมนำเสนอข้อมูล
 27. แบบทดสอบ Microsoft Powerpoint  
 28. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คอมพิวเตอร์ 
 29. ความรู้เบื่องต้น โปรแกรม Adobe Photoshop CS6
 30. หน่วยที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 31. เทคโนโลยี ป.5 
 32. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต
 33. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนโปรแกรม 
 34. โปรแกรมกราฟิก หลักการใช้สี 
 35.  เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 36. แบบทดสอบ โปรแกรมกราฟิก 
 37. การใช้งานอินเทอร์เน็ต ป.4 
 38. เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ประถมศึกษาปีที่ 6