วิชาสังคมศึกษา

ปี 2565 ได้ปรับเปลี่ยนรายวิชาใหม่ ครูออฟ ได้รับการสอนในรายวิชา สังคมศึกษา เข้ามาในตาราง 3 วิชา

วิชาสังคมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิชาสังคมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วิชาสังคมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Print Friendly, PDF & Email