โปรแกรมที่ใช้ในการเรียนการสอน

แผนการสอน

สื่อการสอน

วิจัย

วิจัย วิทยาการคำนวณ

โปรแกรมที่ใช้สอน

อื่นๆ

1.โปรแกรม Scratch

2. โปรแกรมตกแต่งเว็บด้วย Dreamweaver

3. Photoshop CS6 Portable

4. Microsoft Office 2016