การเรียนการสอนออนไลน์

2 พฤษภาคม 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิมๆ ให้เป็นการเรียนใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำการสอน นอกจากนี้ความหมายอีกในหนึ่งยังหมายถึง การเรียนทางไกล , การเรียนผ่านเว็บไซต์ อีกด้วย การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online learning) จะเป็นเรียนทางผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยอยู่ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ บวกเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์คุณภาพสูง โดยไม่จำเป็นต้องเดินทาง เกิดค [ อ่านต่อ ]

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

2 พฤษภาคม 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ต้องอาศัยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ประกอบด้วย องค์ประกอบ 6 ขั้นตอน (สมชาย อุ่นแก้ว. 2560 : 1-17) ได้แก่

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

2 พฤษภาคม 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

สะเต็มศึกษา (STEM Education) คือการสอนแบบบูรณาการข้าม กลุ่มสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) ระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer: E) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics: M) โดยนําจุดเด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัว เพื่อให้ ผู้เรียนนําความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้าและการพัฒนาสิ่งต่างๆ ในสถานการณ์โลก ปัจจุบัน ซึ่งอาศัยการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนหลายสาขาร่วมมือกันเพราะในการทํางา [ อ่านต่อ ]

กระบวนการเรียนรู้ GPAS 5 Steps

9 เมษายน 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ชูโมเดลการคิดขั้นสูงเชิงระบบ 5 ขั้น (GPAS 5 Steps) เน้นกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) พร้อมทั้งเป็นเจ้าของการเรียนรู้ ครอบคลุม (1) แสวงหาข้อมูลรอบด้าน (2) คิดวิเคราะห์สรุปความรู้ (3) ลงมือทำจริง แก้ปัญหาจริง (4) สื่อสารและนำเสนอ และ (5) สร้างคุณค่าให้ผลงาน ต่อยอดประโยชน์สู่สังคม  1. แสวงหาข้อมูลรอบด้าน (Gathering) ผู้เรียนเกิดการสังเกต หรือตั้งข้อสงสัยในปัญหาจากการกระตุ้นของครูผู้สอนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอ [ อ่านต่อ ]

บทบาทของครูในฐานะผู้กระตุ้นการเรียนรู้

9 เมษายน 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

บทบาทสําคัญของครูในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ ครูจะต้องแสดงบทบาทต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ขึ้น คือ ครูจะต้องเป็นผู้สังเกต โดยสังเกต การทํางานของนักเรียนและการเล่นของนักเรียน ครูต้องสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ โดยใช้คําถาม ปลายเปิดกระตุ้นการเรียนรู้แทนการบอกกล่าว ครูต้องศึกษาและรู้จักข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อแสดงบทบาทให้เหมาะสมในการทําให้เกิด Active Learning กับนักเรียนเป็นรายคน ซึ่งบทบาทหรือสิ่งเหล่านี้ที่ครูแสดงออก มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพ [ อ่านต่อ ]

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน

9 เมษายน 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานมีความเชื่อว่า หากต้องการให้การเรียนรู้มีพลัง และฝังในตัวผู้เรียนได้ ต้องเป็นการเรียนรู้ที่เรียนโดยการลงมือทําเป็นโครงการ (Project) ร่วมมือกันทํา เป็นทีม และทํากับปัญหาที่มีอยู่ในชีวิตจริง โดยผู้เขียนได้ปรับปรุงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานเป็นฐานตามแนวคิดของ วิจารณ์ พาณิช (2555 : 71-75) ดังนี้ 1. การกําหนดหัวข้อโครงงาน (Define) คือ ขั้นตอนการทําให้สมาชิกของทีมงาน รวมทั้งครูด้วยมีความชัดเจนรวมกันว่า คําถาม ปัญหา ประเด็น ความท้าทายของโครงการคืออะไร แล [ อ่านต่อ ]

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)

7 เมษายน 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

วิธีสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้กระตุ้นเพื่อนําความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการทํากิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัว นักเรียนเอง นําไปสู่การเพิ่มความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟังและการสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญ โดยนักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทํางานเป็นกลุ่ม ที่จะนํามาสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียน กระบวนการจัดทําโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม (ดุษฎี โยเหลาและคณะ. 2557: 19-20) ที่เปิดโอกาสใหินักเรียนได้ทํางานตามระดั [ อ่านต่อ ]

แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

7 เมษายน 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

Active Learning เป็นแนวการจัดการเรียนรู้ที่มาจากฐานคิดมาจากปรัชญาพิพัฒนาการ นิยม (Progressivism) และทฤษฎีสร้างสรรค์องค์ความรู์ (Constructivist) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่มีความเชื่อว่า ความรู้เกิดจากการที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การได้รับประสบการณ์ตรง หรือการฝึกปฏิบัติ เป็นการจัด การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (Student – centered) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนการลงมือ ปฏิบัติกิจกรรมฝึกทักษะที่สําคัญ อาทิ การแก้ไขปัญหา การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประเมินและลงข้อสรุป การสื่อสาร ครูมีบทบาทใน [ อ่านต่อ ]

การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)

7 เมษายน 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) คือ หลักการและแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติสิ่งต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมร่วมกับการฝึกคิดหลากหลายมิติ จนเกิดองค์ความรู์ในเรื่องที่ทํานั้นอย่างลึกซึ้ง ดังที่ Bonwell & Eison (1991) ได้ให้คําจํากัดความไว้ว่า Active Learning is Instructional Activities involving students in doing things and thinking about what they are doing ปัจจุบัน Active Learning ถูกแปลความหมาย และใช้คําในภาษาไทยหลายคํา อาทิ การเรียนรู้เชิงรุก ก [ อ่านต่อ ]