3.1.5 การประมวลผลและการนำเสนอข้อมูล

10 พฤษภาคม 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

ข้อมูล (DATA) แบ่งตามลักษณะของข้อมูล ได้ 2 ประเภท ครอบคลุม (1) ข้อมูลเชิงปริมาณ และ (2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิธีการรวบรวมข้อมูล สามารถทำได้โดย ข้อมูลคืออะไร? ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของสถานที่ ฯลฯ โดยอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมาย และการประมวลผล ซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจากการสังเกต การรวบรวม การวัดข้อมูล เป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลข ภาพ เสียง หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่สำคัญจะต้องมีความเป็นจริง และต่อเนื่อง ซึ่งตัวอย่างของข้อมูล เช [ อ่านต่อ ]

3.1.4 การใช้ฟังก์ชัน (Function) ในการคำนวณ

10 พฤษภาคม 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

Function (ฟังก์ชัน) คือ ชุดคำสั่งในการคำนวณอัตโนมัติเป็นฟังก์ชันสำเร็จรูปที่ได้เขียนเอาไว้เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ใส่ชื่อฟังก์ชัน แล้วระบุค่าที่จะนำไปคำนวณตามรูปแบบของฟังก์ชัน หรือเรียกว่า Argument (อาร์กิวเมนต์) ฟังก์ชันพื้นฐาน ประกอบด้วย ฟังก์ชั่น ความหมาย ตัวอย่าง SUM รวมค่าทั้งหมด =SUM (A1:D1) MAX หาค่าสูงสุด =MAX (A1:A10) MIN หาค่าน้อยสุด =MIN (A1:A10) AVERAGE หาค่าเฉลี่ย =AVERAGE (A1:A10) COUNT นับตัวเลข =COUNT (A1:A10) 1. การใช้ฟังก์ชันในการหาผมรวม (Sum) ของกลุ่มตัวเลข คลิกที่ฟังก์ชัน Sum เ [ อ่านต่อ ]

3.1.3 การใช้สูตรพื้นฐานการคำนวณ    

10 พฤษภาคม 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การใช้สูตรพื้นฐานการคำนวณในโปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft Excel 2016 เช่น + (บวก), – (ลบ), * (คูณ), / (หาร) และ ^ (ยกกำลัง)  จะต้องใส่เครื่องหมาย = (เท่ากับ) นำหน้าสูตรก่อน แล้วตามด้วยตำแหน่งเซลล์ หรือตัวเลขที่เป็นเหมือนตัวแปรที่จะนำค่าไปคำนวณ  พื้นฐานการคำนวณโปรแกรม Microsoft Excel 2016 แบ่งชนิดของสูตรออกเป็น 4 ชนิด คือ เมื่อข้อมูลมีมากขึ้น อาจจะต้องใช้เวลาในการหาคำตอบที่นานขึ้น หรืออาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการหาคำตอบ เช่น เครื่องคิดเลข ซึ่ง โปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft [ อ่านต่อ ]

3.1.2 การป้อนข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Excel

10 พฤษภาคม 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การป้อนข้อมูล (Data Entry) ในโปรแกรม Microsoft Excel 2016 เป็นการป้อนข้อมูลลงเซลล์ ซึ่งมีทั้งตัวเลขและตัวอักษร ตัวเลขสามารถนำไปคำนวณค่าต่าง ๆ ได้โดยการระบุตำแหน่งของตัวเลข โดยปกติตัวเลขจะจัดชิดขวาของเซลล์ สำหรับข้อความหรือตัวอักษร จะจัดชิดซ้าย ในกรณีที่มีทั้งข้อความและตัวเลขภายในเซลล์เดียวกัน Excel จะถือว่าเป็นข้อความ ไม่สามารถนำไปคำนวณได้ ประเภทของข้อมูล (Data Type) ประเภทของข้อมูล (Data Type) ที่ใช้ในโปรแกรม Microsoft Excel 2016 มี ดังนี้ ในโปรแกรม Microsoft Excel 2016 เป็นการป้อนข้อมูลลงเซลล์ [ อ่านต่อ ]

3.1.1 รู้จักกับโปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft Excel

9 พฤษภาคม 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

โปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft Excel 2016 เป็นโปรแกรมประเภท สเปรดชีต (Spread Sheet) เหมาะสำหรับการจัดการเกี่ยวกับการคำนวณ หาผลลัพธ์ การสร้างกราฟ แผนภูมิ สามารถป้อนข้อความ แทรกรูปภาพ และสัญลักษณ์พิเศษต่าง ๆ ของตัวเลข และการจัดการเกี่ยวกับตารางข้อมูลได้ หน้าต่างของโปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft Excel 2016 ประกอบด้วย ริบบอน (Ribbon) แถบริบบอน (Ribbon) เป็นแท็บที่รวบรวมชุดคำสั่งต่าง ๆ ที่อยู่ในชุดหรือกลุ่มเดียวกันเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งริบบอนใน Microsoft Excel 2016 มีอยู่หลายกลุ่มด้ว [ อ่านต่อ ]

Excel คืออะไร

27 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

Microsoft Excel ใช้สำหรับเก็บข้อมูลในลักษณะของตาราง ที่มีความสามารถในการคำนวณและสร้างกราฟจากข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันได้พัฒนามาถึงรุ่นที่มีชื่อเรียกว่า Microsoft Excel 2010 ที่พัฒนารูปลักษณ์ของหน้าตาและการใช้งานโปรแกรมให้ดูง่าย โดยมีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่มีการรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ให้สามารถใช้งานได้ง่ายและเป็นระบบมากขึ้น

การเขียนสูตรหรือฟังก์ชั่นในการคำนวนของโปรแกรม Excel

13 มกราคม 2020 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การเขียนสูตรหรือฟังก์ชั่นในการคำนวนของโปรแกรม Excel | ครูออฟ สอนคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชั่น IF ไวยากรณ์ if (เงื่อนไข,ที่เป็นจริงตามเงื่อนไข,ที่เป็นเท็จตามเงื่อนไข) ฟังก์ชั่น VlookUp ไวยากรณ์ VLOOKUP (เซลล์อ้างอิง,ตารางอ้างอิง,ลำดับคอลัมภ์ตารางอ้างอิง)