มาตรฐานและตัวชี้วัด วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3 เมษายน 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

สาระที่ 1   การดำรงชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน   และทักษะการแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม    และลักษณะนิสัยในการทำงาน  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว ตัวชี้วัด รายละเอียด ง1.1 ป.6/1 อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน ง1.1 ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำ [ อ่านต่อ ]

No Image

คลิปการสอน การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน ป.6

6 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน เป็นวิธีการใช้งานและทำความสะอาดเครื่องเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ภายในบ้านอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน และทักษะการทำงานร่วมกัน เพื่อยืดอายุการใช้งานของสมบัติภายในบ้าน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องซื้อใหม่

No Image

ทักษะการจัดการในการทำงาน ป.6

14 กรกฎาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

ทักษะการจัดการในการทำงานเป็นความพยายามของบุคคลที่จัดระบบงานในการทำงานเป็นรายบุคคล และจัดระบบคนในการทำงาน เพื่อให้ทำงานได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

No Image

การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน ป.6

12 กรกฎาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

สมบัติภายในบ้าน เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน ถ้ารู้จักวิธีการใช้งานอย่างระมัดระวังและดูแลรักษาอย่างถูกวิธี จะช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

No Image

หน่วย 1 งานบ้าน ป.6

30 พฤษภาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน เป็นวิธีการใช้งานและทำความสะอาดเครื่องเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ภายในบ้านอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน และทักษะการทำงานร่วมกัน เพื่อยืดอายุการใช้งานของสมบัติภายในบ้าน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องซื้อใหม่ การมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่นจะทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และมีความสุขในการทำงาน

การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

4 มกราคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

นํ้าหมักชีวภาพช่วยปรับสมดุลธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้และผู้บริโภคผลผลิตของพืช เพราะนํ้าหมักชีวภาพมีส่วนผสมมาจากธรรมชาติปราศจากสารเคมี นอกจากนี้ นํ้าหมักชีวภาพยังมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น ทําความสะอาดห้องนํ้า ซึ่งการนําไปใช้จะมีอัตราส่วนในการผสมที่แตกต่างกันไป

ปก การเลือกประกอบอาชีพ

การเลือกประกอบอาชีพ

2 มกราคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การประกอบอาชีพมีความสําคัญอย่างไร การประกอบอาชีพเป็นการทํางานเพื่อหารายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวทําให้มีชีวิตที่ดี ดําเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น นักเรียนมีวิธีการเลือกประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันอย่างไร หากประกอบอาชีพที่ตนเองไม่ชอบจะเกิดผลอย่างไร