หัวข้อการนำเสนอของนักเรียน ชั้น ป.6

28 พฤษภาคม 2019 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

หัวข้อการนำเสนอของนักเรียน ชั้น ป.6 กลุ่มที่ 1 เรื่อง หม่อนหรือมัลเบอร์รี่เมืองไทย กลุ่มที่ 2 เรื่อง สรรพคุณของมัลเบอร์รีกลุ่มที่ 3 เรื่อง ยังไม่ได้ส่งหัวข้อ กลุ่มที่ 4 เรื่อง ประโยชน์ของมัลเบอร์รีกลุ่มที่ 5 เรื่อง มัลเบอร์รีกับการป้องกันมะเร็งและเบาหวาน กลุ่มที่ 6 เรื่อง น้ำมัลเบอร์รีกลุ่มที่ 7 เรื่อง การขยายพันธ์ต้นมัลเบอร์รีกลุ่มที่ 8 เรื่อง ยังไมไ่ด้ส่งหัวข้อ กลุ่มที่ 9 เรื่อง แยมมัลเบอร์รี

1. ข้อมูล

22 พฤษภาคม 2018 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

จุดประสงค์การเรียนรู้   –   อธิบายความหมายของข้อมูลและการรับรู้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง