โครงการสอน แผนการสอน

โครงการสอน แผนการสอน

โครงการสอน

โครงการสอน เป็นการกำหนดแนวทางของการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ให้ครอบคลุมจุดประสงค์ ให้มีความเหมาะสมกับ ช่วงเวลาที่กำหนด ประกอบด้วย เนื้อหา ภาระงานกิจกรรม วิธีการวัดและประเมินผล

แผนการสอน

  แผนการสอน หมายถึง แผนการหรือโครงการที่จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เป็นการเตรียมการสอนอย่างมีระบบ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2543, หน้า 1)

โครงการสอนที่ครูออฟใช้สอนในปัจจุบัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. วิทยาการคำนวณ ป.1 จำนวน 20 ชั่วโมง
 2. วิทยาการคำนวณ ป.2 จำนวน 20 ชั่วโมง
 3. วิทยาการคำนวณ ป.3 จำนวน 20 ชั่วโมง
 4. วิทยาการคำนวณ ป.4 จำนวน 40 ชั่วโมง
 5. วิทยาการคำนวณ ป.6 จำนวน 40 ชั่วโมง
 6. เทคโนโลยี ป.4 จำนวน 40 ชั่วโมง
 7. เทคโนโลยี ป.5 จำนวน 40 ชั่วโมง
 8. เทคโนโลยี ป.6 จำนวน 40 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 1. สังคมศึกษา ฯ ป.4 จำนวน 80 ชั่วโมง
 2. สังคมศึกษา ฯ ป.5 จำนวน 80 ชั่วโมง
 3. สังคมศึกษา ฯ ป.6 จำนวน 80 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 1. สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5 จำนวน 40 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 1. การงานอาชีพ ป.1 จำนวน 20 ชั่วโมง
 2. การงานอาชีพ ป.2 จำนวน 20 ชั่วโมง
 3. การงานอาชีพ ป.5 จำนวน 80 ชั่วโมง
 4. การงานอาชีพ ป.6 จำนวน 80 ชั่วโมง

แผนการสอนที่ครูออฟใช้สอนในปัจจุบัน

วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 40 ชั่วโมง

About ครูออฟ 907 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.