No Image

แนวทางการรักษาวัฒนธรรม

28 พฤศจิกายน 2022 ครูออฟ 0

วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ควรรักษาไว้ เพื่อสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป แนวทางการดูแลรักษาวัฒนธรรมในท้องถิ่น มีดังนี้ กิจกรรม กำลังโหลด…

No Image

ประโยชน์และคุณค่าทางวัฒนธรรม

28 พฤศจิกายน 2022 ครูออฟ 0

วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิตแสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามที่มีในสังคม เป็นเอกลักษณ์ที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม

No Image

แนวทางการธำรงรักษาวัฒนธรรมไทย

28 พฤศจิกายน 2022 ครูออฟ 0

วัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยเป็นสิ่งที่สั่งสมและสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ดังนั้น การอนุรักษ์วัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง แนวทางการธำรงรักษาวัฒนธรรมไทย มีดังนี้1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชุมชนต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกัน2. รณรงค์เพื่อสร้า [ อ่านต่อ ]

No Image

ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม

28 พฤศจิกายน 2022 ครูออฟ 0

ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรม วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดำเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จารีต ประเพณี พิธีกรรม และภูมิปัญญา ซึ่งกลุ่มชนและสังคมได้ร่วมสร้างสรรค์สั่งสม ปลูกฝัง สืบทอด เรียนรู้ ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งด้านจิตใจและวัตถุวัฒนธรรมไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ที [ อ่านต่อ ]

No Image

กฎหมายทะเบียนราษฎร

3 พฤศจิกายน 2022 ครูออฟ 0

กฎหมายทะเบียนราษฎร คือ กฎหมายที่เกี่ยวกับทะเบียนคนเกิดคนตายทะเบียนบ้านการทำบัตรประจำตัวประชาชน กฎหมายทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตมีอยู่ 4 ประการ ครอบคลุม (1) การแจ้งเกิด (2) การแจ้งตาย (3) การย้ายที่อยู่ และ (4) การทำบัตรประจำาตัวประชาชน 1. การแจ้งเกิด เมื่อมีเด็กเกิดจะต้องแจ้งต่อนายทะ [ อ่านต่อ ]

No Image

การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา

9 ตุลาคม 2022 ครูออฟ 0

ตอนที่ 2.1 การออกแบบโปรแกรม 2.1.1 การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนเป็นข้อความ 2.1.2 การออกแบบโปรแกรมด้วยผังงาน ตอนที่ 2.2 การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch 2.2.1 การกำหนดตัวแปร 2.2.2 การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข 2.2.3 การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ 2.2.4 การเขียนโปรแกรมหาค่า ค.ร.น. ตอนที่ 2.3 การตรวจสอบข้อผิดพลาด 2. [ อ่านต่อ ]