• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand

การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ป.6

การดำเนินการต่าง ๆ ในชีวิตของเรา บางเรื่องราวสามารถแก้ปัญหาได้หลายวิธี แต่ละวิธีจะมีประสิทธิภาพต่างกัน เช่น การเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง การโดยสารรถประจำทางในบางจังหวัดมีรถหลายสาย แต่ไปจุดหมายปลายทางเดียวกันได้ รถแต่ละสายจะวิ่งเส้นทางไม่เหมือนกัน มีจุดจอดไม่เหมือนกัน ดังนั้น เราต้องเลื […]

กระบวนการทำงานวนซ้ำ ป.6

การแก้ปัญหาจะต้องพิจารณาปัญหาอย่างละเอียด กระบวนการแก้ปัญหาสามารถใช้ได้หลายกรณี ทั้งในการวางแผนงานในชีวิตประจำวัน การฝึกคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบจะเป็นประสบการณ์ ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น

วิธีการแก้ปัญหา ป.6

ปัญหาแต่ละปัญหามีวิธีการแก้ไขได้หลายวิธี การแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้เหตุผล เงื่อนไข หรือกฏ
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น
เพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือความเป็นไปได้ในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ

การแก้ปัญหากับคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานได้อย่างถูกต้องตามแนวทางการออกแบบโปรแกรมที่เขียนขึ้น ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน อย่างหลากหลาย

วิธีการแก้ไขปัญหา ป.5

การแก้ปัญหาเป็นการหาวิธีหรือการทำงานให้สำเร็จ ซึ่งปัญหาที่นักเรียนแต่ละคนพบจะมีความแตกต่างกัน     และปัญหาแต่ละปัญหาอาจมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ    

การแก้ปัญหา ป.5

ปัญหาที่นักเรียนแต่ละคนพบจะมีความแตกต่างกันบางปัญหาอาจมาจากความอยากรู้อยากเห็นหรือการกำหนดคำถามของนักเรียนก็ได้เช่นกัน ปัญหาแต่ละปัญหา อาจมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ หรือการเลือกวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละคน อาจสรุปได้ว่า การแก้ปัญหา (problem solving) เป็นการหาวิธีหรือการทำงานนั้นให้สำเร็จนั่นเอง

โปรแกรมแสนสนุก ป.4

Scratch เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย MIT เพื่อฝึกทักษะความคิดเป็นขั้นตอนความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการเล่าเรื่องด้วยการควบคุมภาพเคลื่อนไหวซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนขึ้น

เที่ยวบ้านคุณย่า ป.4

การออกแบบอัลกอริทึมที่ดี
ช่วยให้เราทำงานได้สำเร็จ ในชีวิตประจำวัน
เราสามารถใช้อัลกอริทึมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ มากมาย
เช่น การจัดเรียงเสื้อผ้าในตู้ตามขนาดหรือสี
เพื่อให้หยิบใช้ได้ง่าย การประกอบอาหารตามสูตร
การหาคำศัพท์ในพจนานุกรม
การขึ้นรถโดยสาร

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ป.4

ปัญหาบางปัญหาสามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการง่าย ๆ สำหรับปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การวางแผนการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน จะทำให้การแก้ปัญหานั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยขั้นตอนการแก้ปัญหาทำได้ ดังนี้ ระบุปัญหา เป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาว่าต้องการอะไรโจทย์ต้องการทราบอะไร รวบรวมข้อมูลเป็นการรวบรวมข้อมูลน […]

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ป.4

ในการเรียนรู้และการจัดการความรู้นั้นนักเรียนจะต้องเรียนรู้ขั้นตอนการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ซึ่ง ในที่นี่ จะใช้รูปแบบของ G5Steps มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เดียวเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันตาม STEPS กัน ขั้นสังเกตรวบรวมข้อมูล (Gathering) ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ สิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นคืออะไร นักเรียนรับป […]