ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยี

16 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นเป็นการใช้เมาส์ คีย์บอร์ด จอสัมผัส การเปิด-ปิด อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างถูกวิธี การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นเป็นการเข้าและออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การจัดเก็บ การเรียกใช้ไฟล์ ทำได้ในโปรแกรม เช่น โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมนำเสนอ การสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบจะทำให้เรียกใช้ ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

เมื่อเรารู้จักกับข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่สำคัญแล้ว เราจะสามารถแยกแยะได้ว่าข้อมูลใด ที่ไม่ควรนำไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นรับรู้ ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายกับตัวเราได้ การรวบรวมข้อมูลสามารถทำได้หลายวิธี และรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแก้ปัญหา

15 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

ในชีวิตประจำวันทุกคนย่อมพบกับปัญหา เมื่อเรารู้จักปัญหาแล้วจะสามารถหา
วิธีแก้ปัญหาได้ ซึ่งวิธีแก้ปัญหามีได้หลายวิธี และวิธีแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จทำได้โดยใช้ ขั้นตอนการแก้ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

15 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

การทำงานของคอมพิวเตอร์เป็นการทำงานร่วมกันที่ประกอบด้วยหน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลางและหน่วยส่งออก ซึ่งมีโปรแกรมเป็นระบบปฏิบัติการที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผู้ใช้ปฏิบัติตามขั้นตอนได้ถูกต้อง คอมพิวเตอร์มีการทำงานตามขั้นตอน โดยการสร้างหรือเขียนลำดับคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ผู้เขียนโปรแกรมออกแบบไว้ เมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch เป็นเครื่องมือหนึ่งที่นำมาใช้ฝึกเขียนโปรแกรม สามารถเรียนรู้ได้ง่าย โดยการออกแบบอัลกอริทึม เขียนโปรแกรมในการนำบล็อกคำสั่งต่าง ๆ มาวาง ให้ตัวละครเคลื่อนที่ตามคำสั่ง ทำให้มีความเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์มากขึ้น อัลกอริทึม คือ ขั้นตอนหรือลำดับการประมวลผลในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ใช้อธิบายวิธีการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน แต่ละขั้นควรสั้น กระชับ และมีความต่อเนื่องกัน ครอบคลุมการทำงาน โดยเขียนการทำงานหลัก ๆ ออกมาก่อน การให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างถูกต้องนั้นต้องออกแบบอัลกอริทึมให้สมบูรณ์ แล้วจึงพัฒนาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หากมีส่วนใดที่ไม่สมบูรณ์ สามารถที่จะปรับแก้ไขอัลกอริทึมได้ สามารถออกแบบอัลกอริทึมกิจวัตรประจำวันของตนเอง แล้วนำไปเขียนโปรแกรมให้ตัวละครเล่าเรื่องตามที่ออกแบบไว้ การเขียนโปรแกรมโต้ตอบกับผู้ใช้ เป็นโปรแกรมที่มีการตอบสนอง เมื่อผู้ใช้กระทำการใด ๆโดยโปรแกรมจะนำข้อมูลมาประมวลผล แล้วทำตามเงื่อนไขที่กำหนด จากการเขียนอัลกอริทึมที่กำหนด แสดงการทำงาน หากมีข้อผิดพลาดก็สามารถปรับแก้ไขอัลกอริทึมเพื่อให้สามารถทำงานต่อได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์ประยุกต์

15 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

การรวบรวมข้อมูล ทำได้โดยกำหนดหัวข้อที่ต้องการ เมื่อพบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำหนด อาจใช้วิธีการจดบันทึก ถ่ายภาพ หรือบันทึกเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์ การรวบรวมข้อมูล  มีความสำคัญ ทำให้ข้อมูลที่ได้เป็นระบบมากขึ้น การรวบรวมข้อมูลที่ดีควรปฏิบัติตามขั้นตอนโดยเริ่มจากการประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูลนี้อาจใช้วิธีเปรียบเทียบ เรียงลำดับ จัดกลุ่ม   ถ้ามีข้อมูลหลายประเภทอาจนำข้อมูลประเภทเดียวกันจัดไว้กลุ่มเดียวกัน ถ้ามีข้อมูลในลักษณะตัวเลข  อาจใช้ตัวเลขเรียงลำดับของข้อมูล เพื่อให้พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย     การนำเสนอข้อมูลสามารถนำเสนอได้หลายรูปแบบ หลายลักษณะ เมื่อต้องการนำเสนอข้อมูล ที่ได้มาจะต้องประมวลผล และเลือกวิธีการนำเสนอให้เหมาะสม การออกแบบรูปแบบการนำเสนอข้อมูล อาจจะใช้วิธีการบอกเล่า ทำเอกสารรายงาน โปสเตอร์ โปรแกรมนำเสนอ หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงานและเทคโนโลยีที่มี ซอฟต์แวร์เป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามลำดับขั้นตอน และนำคอมพิวเตอร์มาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้มากมาย ซอฟต์แวร์ประมวลคำเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานเอกสาร สร้างแบบสอบถาม และเก็บข้อมูล โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ดในการแก้ปัญหา ซอฟต์แวร์ตารางทำงานเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการคิดคำนวณ ใช้สร้างตาราง สร้างกราฟและแผนภูมิในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ ออฟฟิศเอกซ์เซล การใช้คอมพิวเตอร์ควรใช้อย่างเหมาะสม เพราะหากใช้งานไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบที่ไม่ดี ในด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านสังคม และด้านค่าใช้จ่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ

12 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

สื่อต่าง ๆ มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้บริโภค จึงควรเลือกรับสื่อที่มีความเหมาะสมกับวัย และให้ประโยชน์หรือความรู้ เพื่อป้องกันอันตรายและการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ยาและสารเสพติดให้โทษ

12 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

สารเสพติด เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดผลกระทบทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา รวมทั้งสังคมจึงควรหลีกเลี่ยง ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยโดยเด็ดขาด ยามีสรรพคุณและวิธีใช้แตกต่างกัน จึงควรศึกษาวิธีใช้อย่างละเอียด และใช้ยาอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

12 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

สื่อโฆษณามีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ผู้บริโภคจึงควรวิเคราะห์สื่อโฆษณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงของสื่อโฆษณาก่อนตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพ  การเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ควรเลือกซื้ออย่างถูกวิธี จึงจะทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

12 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

แหล่งข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ เป็นแหล่งความรู้สำคัญที่จะทำให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพที่ทันสมัย เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค

12 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

การรู้จักดูแลตนเอง และปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมในการป้องกันโรคจะช่วยให้มีสุขภาพกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยได้ง่าย ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข