มาตรฐานและตัวชี้วัด วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

7 พฤษภาคม 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต1.1      เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น อย่างมี เหตุผล มาตรฐาน ต 1.2     มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ต 1.3     นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆโดยการพูดและการเขียน สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ต 2.1     เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ มาตรฐาน ต [ อ่านต่อ ]

คำอธิบายรายวิชา วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

7 พฤษภาคม 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

ศึกษา คำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง คำแนะนำในการเล่นเกม การวาดภาพ การทำอาหารและเครื่องดื่ม และการประดิษฐ์ การอ่านออก ข้อความ นิทาน บทกลอน ตามหลักการอ่านออกเสียง ศึกษาวงคำศัพท์สะสมทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรมประมาณ 350-400 คำ การใช้พจนานุกรม การเลือก /ระบุประโยคหรือข้อความสั้น ๆ สัญลักษณ์ เครื่องหมายที่อ่านให้ตรงกับความหมาย เกี่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง นันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การหาใจความสำคัญในประโยค บทสนทนา นิทาน เรื่องเล่าและกา [ อ่านต่อ ]