1.2.2 ประกาศธรรม

2 พฤษภาคม 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้ว ประสงค์จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงได้เดินทางไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เพื่อโปรดปัญจวัคคีย์ โดยการแสดงปฐมเทศนาที่เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” และทำให้อัญญาโกณฑัญญะหนึ่งในปัญจวัคคีย์ ได้ดวงตาเห็นธรรมและขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา และทรงแสดงธรรมต่อไปจนปัญจวัคคีย์ทั้ง ๔ เกิดดวงตาเห็นธรรมและขออุปสมบท เป็นพระสงฆ์สาวก ต่อจากนั้นได้มี ผู้เลื่อมใสเข้ามาขออุปสมบทจนมี พระสงฆ์สาวก ๖๐ รูป พระองค์จึงส่งสาวกเหล่านั้นไปเผยแผ่ศาสนายังเมืองต่างๆ ส่วนพระองค์ได้เสด็จไปแสดงธรรมโปรด [ อ่านต่อ ]

1.2.1 ตรัสรู้

2 พฤษภาคม 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

พุทธประวัติ คือ ประวัติของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นศาสดาและผู้ก่อตั้ง พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้ามีพระนามว่า เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติเมื่อ วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี พระบิดาคือ พระเจ้า สุทโธทนะกษัตริย์แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ พระมารดาคือ พระนางสิริมหามายา เมื่อพระชนมายุได้ ๗ พรรษา ได้ทรงศึกษาศิลปวิทยาการต่าง ๆ เพื่อเตรียม เป็นกษัตริย์ในอนาคต คราวหนึ่งเสด็จประพาสอุทยานได้พบเทวทูตทั้ง ๔ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย ทรงสังเวช สลดพระทัย และเห็นนักบวช ซึ่งอยู่ ในอาการที่สงบก็ทรงพอพระทัย และ เป็นสาเหต [ อ่านต่อ ]

การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า

2 พฤษภาคม 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การทอดกฐิน จัดขึ้นปีละ ๑ ครั้ง ระหว่างแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ การทอดผ้าป่า เป็นประเพณีการทำบุญ คล้ายกับการทอดกฐิน แต่ไม่มีกำหนดระยะเวลา คือ สามารถทำได้ทุกฤดูกาล ไม่จำกัดเวลา ทำได้ตลอดทั้งปี และวัดหนึ่ง ๆ ในแต่ละปีจะจัดให้มีการทอดผ้าป่ากี่ครั้งก็ได้ เช่นกันคำว่า “ผ้าป่า” มีชื่อเรียกตามภาษาบาลีว่า “ปังสุกุละ” ภาษาไทยใช้คำว่า “บังสุกุล” หมายถึงผ้าที่ไม่มีเจ้าของหวงแหน หรือผ้าที่ประชาชนไม่ใช้แล้วนำไปทิ้งที่กองขยะ หรือผ้าที่ใช้ห่อศพแล้วนำไปทิ้งไว้ในป่าช้า

1.1.4 แหล่งทำกิจกรรมทางสังคม

2 พฤษภาคม 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

พระพุทธศาสนามีความผูกพันกับสังคมไทย วิถีชีวิตของคนไทย ส่วนใหญ่จึงเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนจึงมีความใกล้ชิดกับวัดซึ่งเป็นศาสนสถานของพระพุทธศาสนา การจัดงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆ จึงจัดขึ้นภายในบริเวณวัด เช่น การจัดงานประเพณีท้องถิ่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในชุมชนการส่งเสริมพัฒนาชุมชน

1.1.3 สถานที่ประกอบศาสนพิธี

2 พฤษภาคม 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

วัดเป็นศาสนสถานของพระพุทธศาสนา และเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น การทำบุญ การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า การบรรพชา การอุปสมบท โดยพุทธศาสนิกชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในพิธีกรรมต่างๆ เพื่อแสดงถึงความเคารพในพระรัตนตรัยและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่สืบต่อไป

1.1.2 ศูนย์รวมการทำความดี และพัฒนาจิตใจ

2 พฤษภาคม 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก่อให้เกิดความประพฤติที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจ ให้มีคุณธรรม การบริหารจิตและการเจริญปัญญา โดยการสวดมนต์ไหว้พระ ทำาสมาธิเจริญภาวนาส่งผลให้จิตใจผ่องใสบริสุทธิ์ พระพุทธศาสนาจึงเป็นศูนย์รวมการทำความดี และพัฒนาจิตใจของพุทธศาสนิกชน

1.1.1 พระพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

2 พฤษภาคม 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามาปฏิบัติในการดำเนินชีวิต จะทำให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง สันติสุข พระพุทธศาสนาจึงเป็นเครื่อง ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง

7 พฤศจิกายน 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

พระอุรุเวลกัสสปะ เป็นสาวกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีบริวารมาก และช่วยในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ชาดกเป็นนิทานทางพระพุทธศาสนาที่เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีต มีข้อคิดสอนใจ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง เป็นบุคคลที่นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

ควาทสำคัญของพระพุทธศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ

31 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

นักเรียนเข้าใจว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือ และมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชน เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้พุทธศาสนิกชนทำความดีตามหลักธรรมส่งผลให้สังคมเกิดความสงบสุข พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา การแสวงหาหนทางแห่งการพ้นทุกข์และเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่งผลให้พุทธศาสนิกชนมีหลักธรรมที่ใช้สำหรับการดำเนินชีวิต