การเปิดใช้งาน PowerPoint

1 ตุลาคม 2019 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

วิธีที่1 1  ดับเบิ้ลคลิกที่ตัวโปรแกรมได้เลย กรณีที่โปรแกรมอยู่หน้าจอ ( Desktop ) 2  หน้าต่างโปรแกรมจะปรากฏขึ้นมา วิธีที่2 1 คลิกที่ปุ่ม Start  (มุมล่าง ด้านซ้ายมือ) 2 คลิก All Programs และเลื่อนหา Microsoft Office 2010 3 คลิกเลือกโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 4 หน้าต่างโปรแกรมจะปรากฏขึ้นมา

ส่วนประกอบ PowerPoint

1 ตุลาคม 2019 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

ส่วนประกอบของหน้าต่างหลักในโปรแกรมPowerPoint มีดังนี้ 1. ปุ่ม Office button คือ ปุ่นรวบรวมคำสั่งท่ใช้งานกับไฟล์งานทั้งหมดเช่นสร้าง ( New ) เปิด  ( Open ) และ  บันทึก ( Save )   2. เป็นแท็บ (กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง) เป็นแถบเครื่องมือที่จัดเก็บปุ่มคำสั่งที่ต้องการใช้งานด่วน เช่น Open, Save, Undo หรือ Redo เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้สามรถเพิ่มหรือลบปุ่มคำสั่งในส่วนนี้ได้   3. Title bar (ชื่อห [ อ่านต่อ ]

การเขียน เนื้อหารายงาน

1 ตุลาคม 2019 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

เนื้อหา ควรเริ่มต้นเรื่องด้วย บทนำ (Introduction) เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในรายงาน ชี้แจงให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของเนื้อเรื่องที่ได้ค้นคว้ามาต่อด้วย ส่วนเนื้อหา (Body of Paper) อาจจะแบ่งเป็นตอน โดยเน้นประเด็นหลักๆ ที่สำคัญ เพื่อให้เข้าใจประเด็นได้ง่าย ต่อเนื่อง และสอดคล้องกันสุดท้าย บทสรุปหรือสรุป (Conclusion) ให้เขียนสรุปประเด็นสำคัญจากการค้นคว้ามาทั้งหมดว่าเป็นอย่างไร

การเขียน สารบัญ

1 ตุลาคม 2019 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

สารบัญ ขึ้นต้นด้วยด้วยคำว่า “สารบัญ” ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่กลางหน้ากระดาษโดยเว้นห่างจากขอบบนลงมา 2 นิ้ว ถัดลงมาด้านซ้ายใส่เป็นชื่อเรื่อง/หัวข้อใหญ่ ส่วนด้านขวาเป็นหน้า ไว้สำหรับบอกเลขหน้าที่ตรงกับเนื้อหาตัวอย่างสารบัญ

การเขียน คำนำ

1 ตุลาคม 2019 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

คำนำ เล่าถึงวัตถุประสงค์ ทำขึ้นเพื่ออะไร รายงานเล่มนี้มีความสำคัญอย่างไรบ้าง และขอบเขตของเนื้อหา หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านอย่างไร และไม่ควรเขียนยาวหรือสั้นเกินไปโดยส่วนนี้ให้พิมพ์คำว่า “คำนำ” ด้วยอักษรขนาดใหญ่ ไว้กลางหน้ากระดาษ เว้นระยะให้ห่างจากขอบบน 2 นิ้ว เมื่อจบข้อความให้ ลงชื่อ และ นามสกุลของผู้เขียน ลงท้ายด้วยคำว่า “ผู้จัดทำ” และวันที่แบบย่อ เช่น 1 ม.ค. 2562 ตัวอย่างคำนำ

การพิมพ์งาน และการแก้ไขเอกสาร

1 ตุลาคม 2019 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การใช้แป้นพิมพ์ในการพิมพ์งาน การใช้แป้นพิมพ์และเมาส์ในการเลือกและแก้ไขข้อ ความ การตั้งค่าหน้ากระดาษ ได้แก่ การจัดระยะขอบกระดาษ ขนาดกระดาษ แหล่งกระดาษ และ เค้าโครง เป็นต้น การพิมพ์งานเอกสารและจัดรูปแบบ ได้แก่ แบบอักษร จัดย่อหน้า ทำอักษรตัวแรก ใหญ่ การพิมพ์หัวข้อ การใช้ลักษณะ การใช้เส้นขอบและแรเงา การใช้แท็บ เป็นต้น การแก้ไข เอกสาร ได้แก่ การค้นหา แก้ไขอัตโนมัติ การใช้แมโคร การตรวจสอบตัวสะกด เป็นต้นการพิมพ์งานเอกสารที่ดี มีความถูกต้องและสวยงาม ต้องเรียนรู้การจัดรูปแบบ และการ แก้ไขข้อความถูกต้องตรง [ อ่านต่อ ]

61 เทคนิค ปุ่มลัดคีย์บอร์ด ใน Microsoft Word

1 ตุลาคม 2019 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

1.Alt + Ctrl + D หมายถึง แทรกคำอภิบายเพิ่มเติมลงไปตรงข้อความที่ต้องการอภิบาย(Endnote) 2.Alt + Ctrl + F หมายถึง แทรกคำอภิบายเพิ่มเติมลงทางด้านล่างของหน้ากระดาษ (Footnote) 3.Alt + Ctrl + I หมายถึง แสดงหน้าต่าง Print Preview 4.Alt + Ctrl + Page Down หมายถึง ไปทางด้านล่างของหน้าต่างเอกสาร 5.Alt + Ctrl + Page Up หมายถึง ไปทางด้านบนของหน้าต่างเอกสาร 6.Alt + Shift + F7 หมายถึงเรียก Dictionary ของเวิร์ด 7.Alt + Shift + T หมายถึง แทรกเวลาปัจจุบันลงในเอกสาร 8.Alt + Ctrl + S หมายถึง แบ่งหน้าต่างเอกสารออกเป [ อ่านต่อ ]

วิธีการเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์

21 มิถุนายน 2019 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การเขียนรายงานเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการเรียนของนักเรียนที่จะต้องมีการจัดวางรูปแบบและโครงสร้างของบทความให้ถูกต้อง ซึ่งการเขียนรายงานที่ถูกต้องควรมีรูปแบบ ดังนี้ ปกใส (กระดาษใส ขนาด A4 ปกป้องการเปียกน้ำ หรือเลอะสิ่งสกปรก) ปกนอก หน้ารองปก (กระดาษเปล่า) หน้าปกใน (รายละเอียดเหมือนหน้าปกแต่ใช้กระดาษสีขาว) คำนำ สารบัญ เนื้อเรื่อง โดยประกอบด้วย บทนำ ส่วนเนื้อหา บทสรุป บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง ภาคผนวก รองปกหลัง (กระดาษเปล่า) ปกใน รายละเอียดเหมือนหน้าปกแต่ใช้กระดาษสีขาว ปกใส เหมือนด้านหนัา  ปก [ อ่านต่อ ]