No Image

มาตรฐานและตัวชี้วัด วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

2 เมษายน 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

สาระที่ 1   การดำรงชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน   และทักษะการแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม    และลักษณะนิสัยในการทำงาน  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว ตัวชี้วัด รายละเอียด ง1.1 ป.1/1 บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ง1.1 ป.1/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ ในการทำ [ อ่านต่อ ]

รู้จักงานบ้าน ป.1

27 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

งานบ้านเป็นงานที่ทำในบ้านและบริเวณบ้าน เพื่อให้บ้านสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัว

ประโยชน์ของการทำงานบ้าน ป.1

24 กรกฎาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

งานบ้านเป็นงานดูแลรักษาบริเวณบ้าน และเครื่องใช้ในบ้านให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และทำให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความสุข

ประเภทงานบ้าน ป.1

24 กรกฎาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

งานบ้านเป็นงานที่ทำในบ้านและบริเวณบ้าน เพื่อให้บ้านสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัว

No Image

หน่วยที่ 1 งานบ้าน ป.1

30 พฤษภาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

งานบ้านเป็นงานดูแลรักษาบริเวณบ้านและเครื่องใช้ในบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัยสมาชิกทุกคนช่วยกันทำงานบ้านด้วยความเต็มใจ ทั้งงานดูแลบ้าน บริเวณบ้านและเครื่องใช้ในบ้าน และงานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัว
งานบ้านเป็นงานที่มีประโยชน์ต่อบ้านและสมาชิกในครอบครัว ช่วยสร้างนิสัยที่ดีแก่ตนเอง สร้างความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เป็นการทำให้ร่างกายได้ออกแรงและเคลื่อนไหว และยังทำให้บ้านสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีกลิ่นเหม็น สัตว์และแมลงต่าง ๆ ไม่มารบกวน การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ทั้งการจัดเก็บของเล่น ของใช้บนโต๊ะ ตู้ ชั้นวางของและการหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว หากมีวิธีการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน และเหมาะสมจะทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สิ่งของไม่สูญหายหรือเสียหาย ใช้งานได้สะดวก และไม่เกิดโรคติดต่อ

ของเล่นจากการพับกระดาษ

31 มกราคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

นักเรียนสามารถประดิษฐ์ของเล่นได้ด้วยตนเองหรือไม่ จงอธิบาย นักเรียนจะทําอย่างไร หากประสบปัญหาในการทํางาน การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นประโยชน์ต่อการทํางานประดิษฐ์อย่างไรบ้าง นักเรียนรู้สึกอย่างไรที่ตนเองสามารถประดิษฐ์ของเล่นที่สวยงามได้ด้วยตนเอง นักเรียนมีหลักการเลือกวัสดุและเศษวัสดุมาใช้ในการทํางานประดิษฐ์อย่างไร ในการประดิษฐ์เครื่องบินไอพ่นสามารถใช้วัสดุใดแทนกระดาษสีได้บ้าง การประดิษฐ์ของเล่นด้วยตนเองมีคุณค่าและเกิดประโยชน์หรือไม่ จงอธิบาย

พื้นฐานการพับกระดาษ

31 มกราคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

ที่บ้านของนักเรียนทําอย่างไรกับวัสดุประเภทกระดาษที่เหลือใช้ การพับวัสดุประเภทกระดาษอย่างถูกต้องตามขั้นตอนมีประโยชน์อย่างไร

กระดาษและอุปกรณ์ในการพับกระดาษ

30 มกราคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

นักเรียนมีหลักการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการพับกระดาษอย่างไร นักเรียนจะทําอย่างไรหากอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์เป็นของแหลมหรือของมีคม การใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานและเก็บรักษาอย่างถูกต้องมีประโยชน์อย่างไร

ของเล่น

30 มกราคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การนําเศษวัสดุหรือวัสดุเหลือใช้ต่างๆ มา ประดิษฐ์เป็นงานประดิษฐ์มีประโยชน์อย่างไร งานประดิษฐ์มีประโยชน์กับนักเรียนอย่างไร

การเก็บรักษาอุปกรณ์

30 มกราคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การดูแลรักษาอุปกรณ์ในการดูแลต้นไม้แต่ละชนิด มีวิธีดูแลรักษาเหมือนกันหรือไม่ จงอธิบาย การดูแลรักษาอุปกรณ์ในการดูแลต้นไม้มีประโยชน์อย่างไร