ประวัตินาฏศิลป์และการละครของไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ประวัตินาฏศิลป์และการละครของไทย

12 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

นาฏศิลป์และละครไทยเป็นศิลปะการแสดงที่มีมาแต่อดีต เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไทย เราคนไทยทุกคนจึงต้องร่วมมือกันอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป

บทบาทหน้าที่งานนาฏศิลป์และการละคร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง บทบาทหน้าที่งานนาฏศิลป์และการละคร

12 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

บุคคลที่ได้รับหน้าที่งานนาฏศิลป์และละครจะต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่เท่านั้น และทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพราะจะทำให้การแสดงมีคุณภาพและเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่รับชม

มารยาทในการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง มารยาทในการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร

12 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การชมการแสดงที่ดี ผู้ชมต้องมีมารยาทและมีหลักในการรับชมเพื่อจะได้ซาบซึ้งและเข้าใจการแสดงมากขึ้น

การแสดงนาฏศิลป์และละคร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์และละคร

12 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การแสดงนาฏศิลป์ไทยและละครต่าง ๆ เป็นการแสดงที่มีความสวยงามเป็นศิลปะที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไทยและเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติที่ทุกคนควรร่วมมือกันอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป

นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย

12 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ชมการแสดงนาฏศิลป์เข้าใจการแสดงได้ง่ายขึ้น ทำให้การแสดงมีความสวยงาม น่าสนใจ

นาฏศิลป์สร้างสรรค์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์

12 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การประดิษฐ์ท่าทางและออกแบบอุปกรณ์การแสดงพื้นเมืองจะทำให้การแสดงดูสวยงามและน่าสนใจ แสดงให้เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

วิวัฒนาการดนตรีไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีไทย

12 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

ดนตรีไทยเป็นศิลปวัฒนธรรมที่ล้ำค่าและอยู่คู่กับคนไทยมาแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทุกคนควรร่วมมือกันอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ คู่ชาติไทยสืบไป

การวิเคราะห์เพลงและหลักการฟังเพลง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การวิเคราะห์เพลงและหลักการฟังเพลง

12 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การวิเคราะห์บทเพลงโดยอาศัยหลักการฟังเพลง จะทำให้ผู้ฟังสามารถวิเคราะห์เพลง เข้าใจความหมายของบทเพลงและองค์ประกอบของบทเพลงมากขึ้น และทำให้เกิดความซาบซึ้งหรือสนุกสนานไปกับจังหวะทำนองและอารมณ์ของบทเพลง

หลักการร้องเพลง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หลักการร้องเพลง

12 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

ผู้ขับร้องเพลงต้องมีการฝึกฝนการร้องเพลงอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ร้องเพลงได้ไพเราะและตรงตามจังหวะและทำนองทำให้บทเพลงมีความไพเราะน่าฟัง

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี

12 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การเรียนรู้เกี่ยวกับโน้ตเพลง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในบทเพลงจะทำให้อ่านโน้ตเพลงได้เข้าใจและเขียนโน้ตเพลงได้ และยังทำให้เข้าใจจังหวะและทำนองของบทเพลงด้วย