กพฐ.เคาะปรับลดตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 จาก 2,056 ลดเหลือ 771 เน้นให้ความสำคัญกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะมากกว่าความจำ

13 พฤษภาคม 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

EduGuide 4.0 รายงานข่าว ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค 1 (ลพบุรี) ได้โพสต์โซเชียลถึงผลการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ซึ่งมีศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เป็นประธาน ระบุว่า ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียน ปรับตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 จาก 2,056 ตัวชี้วัด ลดเหลือ 771 ตัวชี้วัด และให้ความสำคัญกับกิจกรรมการจัดการเ [ อ่านต่อ ]

IELTS TOEFL TOEIC คืออะไร IGCSE GED คืออะไร SAT คืออะไร

10 พฤษภาคม 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

สำหรับการสอบอินเตอร์ทุกวันนี้มีหลายวิชามาก ทำให้หลายคนสับสนว่า IELTS TOEFL TOEIC คืออะไร IGCSE GED คืออะไร SAT คืออะไร แล้ววิชาอื่นๆอีก วันนี้จะมาตอบข้อสงสัย

คู่มือ แนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

5 พฤษภาคม 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญความปลอดภัย ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จึงได้กำหนดแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้านความปลอดภัย ขึ้น เพื่อให้สถนศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน และสังคม ว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแนวทางสร้างความปลอดภัย และดูแล คุ้มครองนักเรียน ในทุกมิติ ตลอดทั้งมีการพัฒนาความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยการ [ อ่านต่อ ]

อบรมออนไลน์ ระบบสารสนเทศ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับครูประจำชั้น

1 พฤษภาคม 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

หลักสูตรอบรบการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับครูประจำชั้นหัวข้อการอบรมมีดังนี้1) การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศฯและการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล2) การบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียน3) การบันทึกและการสรุปประมวลผลแบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (SDQ) แบบประเมิน ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)4) รายงานการเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยง (Early Warning) และสถิติรายงาน

ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าจัดการเรียนการสอน ปี 2566

30 เมษายน 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าจัดการเรียนการสอน ปี 2566 ปรับเพิ่มปีแรกเท่าไหร่ เช็คที่นี่ค่ะ

ประวัติวันสงกรานต์

15 เมษายน 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

สงกรานต์ คือ ประเพณีของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า ชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบเวียดนาม และมนฑลยูนานของจีน รวมถึงศรีลังกา และประเทศทางตะวันออกของประเทศอินเดีย สันนิษฐานกันว่า ประเพณีสงกรานต์นั้นได้รับวัฒนธรรมมาจากเทศกาลโฮลีในอินเดีย แต่เทศกาลโฮลีจะใช้การสาดสีแทน โดยจะจัดให้มีขึ้นในทุกวันแรม 1 ค่ำ เดือน 4 ซึ่งก็คือเดือนมีนาคม สงกรานต์ เป็นคำในภาษา สันสกฤต ที่หมายถึง การเคลื่อนย้าย โดยเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายการประทับในจักรราศี หรือการเคลื่อนเข้าสู่ปีใหม่ตามความเชื่อของไทยและบางประเทศในแถบเอเ [ อ่านต่อ ]

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน

3 เมษายน 2023 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การตัดสินผลการเรียน ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ   ระดับประถมศึกษา 1. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 2. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด3. ผู้ [ อ่านต่อ ]