การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

19 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลมากมายที่ช่วยให้ทำงานได้สะดวกขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ แต่เทคโนโลยีก็มีผลกระทบเช่นกันถ้าใช้งานอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งผลกระทบส่วนใหญ่มักมาจากอินเทอร์เน็ต ดังนั้น เราควรมีข้อตกลงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถค้นหาข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายขึ้น รวมทั้งมีบริการต่าง ๆ ที่ทำให้ แสดงความคิดเห็นได้ง่ายขึ้นและกว้างขึ้นอีกด้วย

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อัลกอริทึมและการแก้ปัญหาอย่างง่าย

18 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

ในการดำรงชีวิตจะต้องพบกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย โดยปัญหาแต่ละปัญหามีความซับซ้อนไม่เท่ากัน ซึ่งจะต้องใช้เหตุผล เงื่อนไข กฎเกณฑ์ วิธีการ และการใช้อัลกอริทึมในการเรียงลำดับขั้นตอนของการแก้ปัญหา รวมถึงการใช้เกมการแก้ปัญหาเพื่อฝึกการแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ และช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญาอีกด้วย

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

18 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ตามโปรแกรมที่มนุษย์เขียนขึ้น เครื่องมือสำหรับการเขียนโปรแกรมมีมากมาย ทำให้ผู้เริ่มต้นสามารถฝึกเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น การเขียนโปรแกรมเป็นการนำเข้าข้อมูล เพื่อให้โปรแกรมทำงานตามคำสั่ง โดยการเขียนโปรแกรมบางครั้งอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นต้องใช้การตรวจสอบทีละคำสั่งแล้วแก้ไขให้ถูกต้อง โปรแกรม Scratch เป็นโปรแกรมที่สามารถนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ มีลักษณะเป็นบล็อกโปรแกรม โดยการเขียนโปรแกรมจะนำบล็อกคำสั่งมาต่อกัน เช่น การสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่หรือทำงานไม่สิ้นสุด

การค้นหาข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การค้นหาข้อมูล

18 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

ปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถนำมาเชื่อมต่อเพื่อสื่อสารกันได้ โดยใช้เครือข่ายขนาดใหญ่และครอบคลุมไปทั่วโลก เรียกว่า เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) มีโปรแกรมให้บริการต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เช่น โปรแกรมสำหรับสื่อสารข้อมูล โปรแกรมสำหรับค้นหาข้อมูล การเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือโฮมเพจ ทำได้โดยการพิมพ์ชื่อเข้าไปได้โดยตรง แต่ถ้าเรายังไม่ทราบแหล่งข้อมูล เราอาจใช้คำสืบค้นผ่านโปรแกรมที่ใช้ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เรียกว่า Search Engine เช่น เว็บไซต์ Google โดยใช้คำค้น และเลือกข้อมูลมาใช้งานได้ การเลือกข้อมูลมาใช้งานควรพิจารณาความน่าเชื่อถือ เปรียบเทียบข้อมูล และพิจารณาวันที่ของข้อมูลนั้นด้วย เนื่องจากข้อมูลบางอย่างอาจเปลี่ยนไปตามกาลเวลา

การใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล

18 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

ในการดำเนินงานต่าง ๆ จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ
ต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาใช้งานด้วย อาจนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการข้อมูล
เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย โดยการรวบรวมนั้นจะต้องกำหนดหัวข้อที่ต้องการ
พร้อมกับเตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึกข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมได้หรือสารสนเทศที่ได้
สามารถนำเสนอได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น นำเสนอข้อมูลด้วยการบอกเล่า
การทำเอกสารรายงาน การจัดทำป้ายประกาศ และการสร้างแผนภูมิรูปภาพ การทำงานต่าง ๆ
ในปัจจุบันนั้นมีเครื่องมือช่วยมากมาย การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำเป็นการนำเสนอข้อมูลแบบรายงาน หรือการทำป้ายประกาศสามารถนำซอฟต์แวร์ประมวลคำมาใช้งานได้ เช่น โปรแกรมไมโครซอฟต์-
ออฟฟิศเวิร์ด (Microsoft Office Word) การใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงานที่ช่วยในการบันทึกข้อมูล
คิดคำนวณ สร้างตาราง เช่น โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเอกซ์เซล (Microsoft Office Excel)
และการใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอในการแสดงข้อมูลแบบต่าง ๆ สามารถนำเสนอในรูปแบบสไลด์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เช่น โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเพาเวอร์พอยต์ (Microsoft Office PowerPoint)

คลิปการสอน การแก้ปัญหา ป.3

27 กรกฎาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

การแก้ปัญหาเป็นการหาวิธีหรือการทำงานนั้นให้สำเร็จ ปัญหาที่พบสามารถแก้ไขได้ง่ายหรือบางปัญหาอาจใช้เหตุผลเชิงตรรกะมาช่วยอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงการตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และควรเลือกวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสมที่สุด

การแก้ปัญหา ป.3

27 กรกฎาคม 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

ในการดำรงชีวิตจะต้องพบกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย โดยปัญหาแต่ละปัญหามีความซับซ้อนไม่เท่ากัน ซึ่งจะต้องใช้เหตุผล เงื่อนไข กฎเกณฑ์ และวิธีการที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหานั้นให้สำเร็จ

กิจกรรมการเรียนการสอน ป.3

กิจกรรมการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ ป.3

11 พฤศจิกายน 2020 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม ตัวชี้วัดที่ 1 แสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่าง่ายโดยใช้ภาพ   สัญลักษณ์ หรือข้อความ ตัวชี้วัดที่ 2 เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ตัวชี้วัดที่ 3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ ตัวชี้วัดที่ 4 รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล &n [ อ่านต่อ ]