เทคโนโลยีคืออะไร

เทคโนโลยีคืออะไร

19 เมษายน 2021 ครูออฟ 0
Print Friendly, PDF & Email

เทคโนโลยี คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา ตอบสนองความต้องการหรือเพิ่มความสามารถในการทํางานของมนุษย์ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการ วิวัฒนาการของเทคโนโลยีมีขีดจํากัดหรือไม่อย่างไร วิวัฒนาการของเทคโนโลยีไม่มีขีดจํากัด เพราะมนุษย์มีปัญหาและความต้องการความสะดวกสบายอยู่ตลอดเวลา จึงทําให้มนุษย์พัฒนาเทคโนโลยีใหม่อยู่ตลอดเวลา สาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีคืออะไร ความต้องการความสะดวกสบายของมนุษย์ ปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่พัฒนาเทคโนโลยีเดิมให้มีประสิทธิภาพมาก [ อ่านต่อ ]