ผู้ผลิตและผู้บริโภค

แบบทดสอบก่อนเรียน

    ส 3.1 ป.6/1

  • บทบาทของผู้ผลิตที่มีคุณภาพ เช่น คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อสังคม วางแผนก่อนเริ่มลงมือทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อลดความผิดพลาดและการสูญเสีย ฯลฯ
  • ทัศนคติในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  • ประโยชน์ของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

ส 3.1 ป.6/2  

  • คุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดี
  • พฤติกรรมของผู้บริโภคที่บกพร่อง
  • คุณค่าและประโยชน์ของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน ที่มีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม
แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด
    ส 3.1 ป.6/1       อธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ
    ส 3.1 ป.6/2       อธิบายบทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน

Print Friendly, PDF & Email