พฤติกรรมของผู้บริโภคที่บกพร่อง

พฤติกรรมที่บกพร่องของผู้บริโภคประการหนึ่ง คือ ผู้บริโภคขาดความรอบคอบในการซื้อสินค้า เช่น ซื้อสินค้าทุกครั้งควรขอใบเสร็จรับเงินและตรวจสอบรายการสินค้าที่ซื้อกับใบเสร็จนั้นอย่างละเอียด ใบเสร็จรับเงินมีความสำคัญเพราะเมื่อมีปัญหาจากการซื้อสินค้าและบริการ ผู้บริโภคสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปเป็นหลักฐานได้

การซื้อสินค้าตามคำโฆษณาชวนเชื่อโดยไม่ศึกษาข้อมูลของสินค้าก็เป็นพฤติกรรมที่บกพร่องของผู้บริโภคเช่นกัน ซึ่งอาจทำให้เสียเงินไปโดยไม่เกิดประโยชน์หรืออาจได้รับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่โฆษณาว่าช่วยทำให้ผิวขาวใสขึ้นภายใน 7 วัน แต่ในความเป็นจริงไม่สามารถทำได้และในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจมีส่วนประกอบของสารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน

ผู้บริโภคบางส่วนไม่รักษาสิทธิของตนเอง เมื่อเกิดปัญหาในการบริโภคสินค้าและบริการมักจะนิ่งเฉย ไม่ใช้สิทธิในการร้องเรียน จากพฤติกรรมดังกล่าวจึงทำให้ผู้ผลิตสามารถเอาเปรียบผู้บริโภคได้ ผู้บริโภคที่ดีควรรักษาสิทธิของผู้บริโภค หากถูกละเมิดหรือถูกเอาเปรียบ ผู้บริโภคควรร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการร้องเรียนปัญหาจะช่วยให้ผู้ผลิตปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email