ประโยชน์ของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

ผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะได้รับประโยชน์ในรูปของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ หรือกำไรในระยะยาว เนื่องจากแนวโน้มการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีมากขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งเป็นแรงผลักดัน ให้ผู้ผลิตรายอื่น ๆ ต้องแข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตน ในด้านเทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับของผู้บริโภค ดังนั้น การเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ จึงหมายถึงผู้ที่มุ่งสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างความเจริญให้ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม หรือมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนในอนาคต

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email