คุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดี

ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของตนเอง ผู้บริโภคเป็นผู้ที่มี บทบาทสำคัญในการกำหนดความต้องการ ของสินค้า โดยทั่วไปเมื่อผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าและบริการมากก็ย่อมมีผู้ผลิตสินค้าและบริการชนิดนั้น ๆ ออกมาเพิ่มมากขึ้น

คุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดี

ผู้บริโภคที่ดีควรเลือกซื้อสินค้าและบริการเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง โดยคำนึงถึงความประหยัด ประโยชน์ คุณภาพราคา และความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ

คุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดี คือ ต้องเป็นผู้ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้

ฉลาดซื้อ คือ มีการวางแผนการใช้จ่ายให้สมดุลระหว่างรายรับ-รายจ่าย เลือกซื้อสินค้าและบริการที่คุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์ ใช้จ่ายอย่างประหยังดเว้นการบริโภคสิ่งฟุ่มเฟือยเกินความจำาเป็น มีการตรวจสอบราคาและพิจารณาซื้อในปริมาณที่จำเป็น ไม่ซื้อสินค้าโดยเชื่อคำโฆษณาไม่ซื้อสินค้าเพราะต้องการของแถม นอกจากนั้นผู้บริโภคควรสังเกตวัน เดือน ปีที่หมดอายุของสินค้าบริโภค รวมทั้งเครื่องหมาย อย. ซึ่งแสดงว่าสินค้าชนิดนั้น ๆ ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว ส่วนสินค้าอุปโภค ผู้บริโภคควรตรวจสอบเครื่องหมาย มอก. ซึ่งแสดงว่าสินค้าชนิดนั้นผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานข้อมูลบนฉลากจึงมีความสำคัญสำหรับผู้บริโภค

ฉลาดใช้ คือ การใช้สิ่งของต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเก็บและบำรุงรักษาให้คงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานโดยต้องศึกษาคู่มือการใช้หรือวิธีใช้ให้ละเอียดหากผู้บริโภคใช้สินค้าตามที่ระบุไว้ ก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของสินค้านั้น ๆ ให้นานขึ้นและได้รับความปลอดภัยจากการใช้งาน

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email