ทัศนคติในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทัศนคติ หมายถึง แนวความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผู้ผลิตที่ดีควรมีทัศนคติในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้สามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด

การผลิตสินค้าและบริการจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค แต่ขณะเดียวกันจำนวนทรัพยากรกลับลดน้อยลง ดังนั้น ผู้ผลิตและผู้บริโภคจึงต้องคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด โดยปฏิบัติดังนี้

1. ผู้ผลิต

  • เลือกใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น เพื่อประหยัดต้นทุนการผลิต
  • ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ไม่เหลือทิ้ง
  • ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

2. ผู้บริโภค

  • เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ใช้สินค้าและบริการอย่างคุ้มค่า เช่น ซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ เมื่อมีการชำรุดแทนการซื้อใหม่

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email