บทบาทของผู้ผลิตที่มีคุณภาพ

ความหมายและความสำคัญของผู้ผลิต

ผู้ผลิต หมายถึง ผู้ที่นำทรัพยากรมาผ่านกระบวนการผลิตให้เป็นสินค้า และบริการ

ผู้ผลิตจะนำทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตมาแปรสภาพโดยกระบวนการผลิต สิ่งที่ได้คือผลผลิตซึ่งอยู่ในรูปของสินค้าและบริการต่าง ๆเช่น รถยนต์ อาหาร เสื้อผ้า

บทบาทของผู้ผลิตที่มีคุณภาพ

ผู้ผลิตที่มีคุณภาพจะต้องมีคุณธรรม ดังนี้

  1. มีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค เช่น ไม่โฆษณาสินค้าเกินคุณภาพที่เป็นจริงไม่ปลอมปนสินค้าเพื่อลดต้นทุนการผลิตและนำมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในราคาแพง
  2. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ดียิ่งขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภค
  3. มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการไม่ผลิตสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น เจ้าของโรงงานต้องบำบัดน้ำเสียจากโรงงานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ
  4. ผลิตสินค้าที่ไม่ผิดกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
  5. มีการวางแผนการผลิตที่ดีเพื่อลดความสูญเสียทรัพยากร เช่นจำานวนการผลิต ต้นทุน เวลา

ผู้ผลิตที่ยึดถือคุณธรรมดังกล่าวจะส่งผลให้ได้รับความเชื่อถือจาก ผู้บริโภค และสามารถขายสินค้าได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email