คุณค่าและประโยชน์ของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน ที่มีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม

คุณค่าและประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว

ผู้บริโภคที่ดี นอกจากเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีประโยชน์ใช้สอยที่ตอบสนองความต้องการของตนแล้ว ยังควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพความปลอดภัย และราคาที่เหมาะสมของสินค้าและบริการ พฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ ดังนี้

  1. ได้รับสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ
  2. ได้รับความเป็นธรรมในการเลือกซื้อสินค้าและบริการไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ผลิต
  3. ประหยัดค่าใช้จ่าย ทำาให้มีเงินออมสำหรับครอบครัว
  4. ปลอดภัยจากการใช้สินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย
  5. ได้รับประโยชน์จากการใช้สินค้าและบริการอย่างคุ้มค่า

คุณค่าและประโยชน์ต่อสังคม

นอกจากผู้บริโภคจะซื้อสินค้าและบริการที่คุ้มค่าเงินแล้วผู้บริโภคยุคใหม่เริ่มให้ความสนใจว่าสินค้านั้น ๆ มาจากกระบวนการผลิตแบบใดใครเป็นผู้ผลิต และมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากน้อยเพียงใด ซึ่งผู้บริโภคควรคำนึงถึงคุณภาพและประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริโภคสินค้านั้น และต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่แวดล้อมการผลิตสินค้านั้นด้วย รูปแบบการบริโภคนอกจากคำนึงถึงประโยชน์แล้วจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม จึงมีการรณรงค์ให้ผู้บริโภคประมาณการบริโภค และทราบว่าการบริโภคทุกอย่างส่งผลกระทบทั้งต่อตนเองและสังคม จึงควรบริโภคแต่สิ่งที่จำเป็น บริโภคแต่พอเพียงหรือพยายามลดการบริโภค เช่น ในต่างประเทศมีกลุ่มรณรงค์ให้มี วันหยุดซื้อของ (Buy Nothing Day) การออกกฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติก การรณรงค์

ในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น การไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำลายสิ่งแวดล้อม การลดการบริโภคน้ำจากขวดพลาสติกของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคการไม่ใช้โฟมทำกระทงในเทศกาลวันลอยกระทง การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email