พลเมืองดีของสังคม

แบบทดสอบก่อนเรียน

ตอนที่ 8.1 สถานภาพ  บทบาท   สิทธิเสรีภาพ  หน้าที่ของพลเมืองดี

ตอนที่ 8.2 คุณลักษณะของพลเมืองดี 

แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด ส2.1 ป.5/1 ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี

Print Friendly, PDF & Email