เสรีภาพ

ความหมาย  ความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย

ความสําคัญ  ประชาชนสามารถทําในสิ่งต่าง ๆ ตามเสรีภาพที่ตนได้รับภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email