หน้าที่

ความหมาย  สิ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ

ความสําคัญ  การกระทําตามหน้าที่ของบุคคลจะทําให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email