สิทธิ

ความหมาย  อํานาจอันชอบธรรมและอํานาจที่จะกระทําการใด ๆ ได้อย่างอิสระ โดยได้รับการรับรองตามกฎหมาย

ความสําคัญ  สิทธิทําให้บุคคลได้ทราบถึงสิ่งที่บุคคลสามารถแสดงออกหรือเรียกร้องได้

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email