คุณลักษณะของพลเมืองดี

หน้าที่ของพลเมืองดี

สําหรับประชาชนทั่วไปมีหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ดังนี้

  1. เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  2. ป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ
  3. ปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมือง เช่น ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เสียภาษีอากร รับราชการทหาร หรือช่วยเหลือราชการ
  4. ช่วยเหลือ ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ
  5. อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คุณลักษณะของพลเมืองดี

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email