สถานภาพ

ความหมาย  เป็นฐานะตำแหน่งหรือสิทธิหน้าที่ตามบทบาทของบุคคลที่ได้รับการยอมรับ

ความสำคัญ  เป็นสิ่งเฉพาะบุคคลที่จะทำให้บุคคลนั้นแตกต่างจากผู้อื่น

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email