บทบาท

ความหมาย  การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามสถานภาพบุคคล

ความสําคัญ  เป็นสิ่งที่กําหนดความรับผิดชอบของบุคคลต่าง ๆ ในสังคม

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email