อบรมออนไลน์ ระบบสารสนเทศ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับครูประจำชั้น

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :

หลักสูตรอบรบการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับครูประจำชั้นหัวข้อการอบรมมีดังนี้
1) การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศฯและการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
2) การบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียน
3) การบันทึกและการสรุปประมวลผลแบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (SDQ) แบบประเมิน ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
4) รายงานการเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยง (Early Warning) และสถิติรายงาน

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
User Avatar
About ครูออฟ 1052 Articles
https://www.kruaof.com