การเมืองการปกครองของไทย

แบบทดสอบก่อนเรียน

ส 2.2 ป.6/1

ตอนที่ 10.1 เปรียบเทียบบทบาท หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล

ส 2.2 ป.6/2

ตอนที่ 10.2 มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ

ส 2.2 ป.6/3

ตอนที่ 10.3 บทบาท ความสำคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย

แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด

ส 2.2 ป.6/1        เปรียบเทียบบทบาท หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล
ส 2.2 ป.6/2       มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ
ส 2.2 ป.6/3       อภิปรายบทบาท ความสำคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย

Print Friendly, PDF & Email