กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม ประชาธิปไตย ในท้องถิ่นและประเทศ

ประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่หรือการถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่ และรับฟังเหตุผลของเสียงส่วนน้อย ชุมชนที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย คือ ชุมชนที่สมาชิกของชุมชนมีลักษณะ ดังนี

ชุมชนที่มีลักษณะเช่นนี้ จะทำให้ชุมชนและประเทศมีความสงบสุขเจริญก้าวหน้า และมั่นคง ดังนั้น สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ สมาชิกในสังคมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ได้ดังนี้

  1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น โดยคำานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก และเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น
  2. มีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพื่อเลือกคนดี มีความสามารถเข้าไปทำาหน้าที่บริหารท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า
  3. มีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเช่น การส่งเสริมและการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการบรรเทาสาธารณภัย
  4. ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือท้วงติงรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารราชการ
  5. มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำางานของผู้ที่ได้เข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชนในการบริหารประเทศ

นอกจากนี้ประชาชนยังมีสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่อีกหลายประการที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งประชาชนสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงาม

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email