10.3.2 การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย

ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งอยู่ 4 ประการ ครอบคลุม (1) การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (2) การสอดส่องดูแลการเลือกตั้ง (3) การตรวจสอบคุณสมบัติ และ (4) ติดตาม ตรวจสอบการทำงานของผู้แทน

1. ทำหน้าที่พลเมืองที่ดีในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

2. การสอดส่องดูแลการเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญได้กำาหนดให้รัฐส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐในทุกระดับ ดังนั้น จึงถือว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน จะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์และยุติธรรม หากพบว่ามีการกระทำาผิดกฎหมายเลือกตั้ง จะต้องแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบทันที

3. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง บุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ และมีคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น

  • มีความรู้ ความสามารถ
  • เป็นคนดี มีศีลธรรม
  • เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
  • มีประวัติดีและมีผลงานปรากฏชัดเจน
  • เป็นผู้ที่มีความศรัทธาต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

4) ติดตาม ตรวจสอบการทำงานของผู้แทน ในการทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email