10.3.3 การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย

การเลือกตั้งเพื่อหาตัวแทนเข้าไปบริหารประเทศ ตามหลักของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ทั้งนี้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด หากเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง เช่น วิกลจริต เป็นภิกษุ สามเณร หรือต้องคุมขัง

ก่อนวันเลือกตั้งควรไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่ามีชื่อของตนหรือไม่ ถ้าไม่มีต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม

นอกจากนี้นักเรียนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองได้โดยการสนับสนุนหรือชักชวนพ่อแม่ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อเลือกคนดีเข้าไปบริหารประเทศ โดยปฏิบัติดังนี้
1. รับฟังข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
2. รณรงค์ให้คนในท้องถิ่นออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
3. ติดตามการหาเสียงของพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง
4. สังเกตการณ์การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email