10.3.1 ความสำคัญของการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งเป็นกิจกรรมที่สำาคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ถือว่าประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และทุกอาชีพมีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองเท่าเทียมกัน แต่เนื่องจากแต่ละประเทศมีประชาชนเป็นสมาชิกของสังคมจำนวนมาก จึงเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะทำหน้าที่ปกครองประเทศพร้อมๆ กัน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเลือกผู้แทนเข้าไปเพื่อทำาหน้าที่ปกครองประเทศแทนตนการเลือกตั้งจึงเป็นสิทธิและหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมปกครองประเทศ

ความสำคัญของการเลือกตั้งมีดังนี้

1. การเลือกตั้งเป็นวิธีการที่ทำาให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศตามหลักการประชาธิปไตย โดยให้ประชาชนใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนของตนไปทำาหน้าที่แทนตนในองค์กรปกครองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
2. การเลือกตั้งเป็นการสร้างความถูกต้องและความชอบธรรมให้แก่รัฐบาลในการใช้อำานาจทางการเมือง เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ประชาชนเลือกให้ทำาหน้าที่บริหารประเทศ
3. การเลือกตั้งเป็นกระบวนการเปลี่ยนอำานาจการบริหารประเทศเมื่อประชาชนไม่พอใจการทำางานขององค์กรฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติบัญญัติประชาชนก็สามารถที่จะเปลี่ยนรัฐบาล หรือผู้แทนได้โดยการเลือกบุคคลอื่นหรือกลุ่มอื่นเข้ามาทำาหน้าที่บริหารประเทศ

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email