การผลิตสินค้าและบริการ

แบบทดสอบก่อนเรียน
  • ความหมายและประเภทของปัจจัยการผลิตประกอบด้วย ที่ดิน แรงงาน ทุนและผู้ประกอบการ
  • เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ
  • ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ราคาน้ำมัน วัตถุดิบ
  • พฤติกรรมของผู้บริโภค
  • ตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือแหล่งผลิตสินค้าและบริการในชุมชน
แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด

ส 3.1 ป.5/1    อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ

Print Friendly, PDF & Email