เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ

การตัดสินใจผลิตหรือขายสินค้าและบริการต้องพิจารณาถึงสิ่งที่ใช้ในการผลิต โดยการนำทรัพยากรที่มีมากในท้องถิ่นมาผลิตสินค้าและบริการ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพการผลิต

เทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการหรือความก้าวหน้าที่สามารถนำมาใช้พัฒนาการผลิต และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าและบริการได้

เทคโนโลยีการผลิต เป็นวิทยาการที่นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติทั้งภาคการเกษตรและ อุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email