ปัจจัยอื่นที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ

ปัจจัยอื่นที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ มีอยู่ด้วยกันหลายเหตุปัจจัย โดยครูได้ทำการรวบรวมไว้ 3 ปัจจัย ครอบคลุม (1) การใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ (2) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและวัตถุดิบ และ (3) พฤติกรรมของผู้บริโภค

1. การใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ

การตัดสินใจผลิตหรือขายสินค้าและบริการต้องพิจารณาถึงสิ่งที่ใช้ในการผลิต โดยการนำทรัพยากรที่มีมากในท้องถิ่นมาผลิตสินค้าและบริการ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพการผลิต

2. ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและวัตถุดิบ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต กล่าวคือ หากน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้น ต้นทุนในการผลิตก็จะสูงขึ้น เพราะต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินเครื่องจักรและเพื่อใช้ขนส่งสินค้า ราคาวัตถุดิบ เมื่อวัตถุดิบที่นำามาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการมีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นสินค้าและบริการจึงมีราคาแพงขึ้น เช่น น้ำตาล นม มีราคาสูงขึ้น หรือต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าประเภทอาหารมีราคาแพงขึ้น

3. พฤติกรรมของผู้บริโภค

มนุษย์มีความต้องการสินค้าและบริการต่าง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด หรือมีความต้องการอย่างไม่จำกัด โดยทั่วไปพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการซื้อและการขายสินค้าและบริการ มีอยู่ 5 องค์ประกอบ ครอบคลุม (1) ราคา (2) คุณภาพ (3) การโฆษณา (4) ระดับรายได้ของผู้บริโภค และ (5) รสนิยมของผู้บริโภค

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email