ตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือแหล่งผลิตสินค้าและบริการในชุมชน

การผลิตสินค้าและบริการ ผู้ผลิตต้องคำานึงถึงหลักการสำคัญ คือ ผลิตอะไร ผลิตอย่างไร และผลิตเพื่อใคร ภายใต้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่จำกัด นอกจากนี้แต่ละท้องถิ่นยังมีปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น

เครื่องปั้นดินเผา เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด เป็นสินค้าที่ผลิตจากดินเหนียวที่เคยมีมากในท้องถิ่น และเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นชาวมอญที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเครื่องปั้นดินเผา

ที่มีชื่อเสียงคือหม้อน้ำลายวิจิตรซึ่งได้นำมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจำาจังหวัดนนทบุรี
นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาเป็นรูปทรงต่าง ๆ เช่น โอ่ง อ่าง โคมไฟ ถ้วย ที่มีความทันสมัยมากขึ้น ปัจจัยที่ใช้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา มีดังนี้
ที่ดิน ได้แก่ ดินเหนียวซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีมากในท้องถิ่น สถานที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผา
ทุน ได้แก่ อุปกรณ์แกะสลักดิน เตาเผา แป้นหมุนสำหรับปั้นดินเหนียว
แรงงาน ได้แก่ ช่างปั้นดิน ช่างแกะสลัก คนขายสินค้า
ผู้ประกอบการ ได้แก่ เจ้าของกิจการเครื่องปั้นดินเผา

ผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูด จังหวัดพัทลุง

กระจูด เป็นพืชท้องถิ่นของภาคใต้เจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่มีน้ำท่วมถึงคนในท้องถิ่นนำกระจูดที่ตากแห้งแล้วมาจักสานเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เสื่อ ตะกร้า กระเป๋า เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมา ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากกระจูดได้รับการพัฒนาให้มีรูปแบบที่สวยงามและทันสมัยมากขึ้น

ปัจจัยที่ใช้ในการผลิตเครื่องงานจักสานจากกระจูด มีดังนี้
ที่ดิน ได้แก่ กระจูดซึ่งเป็นพืชท้องถิ่น สถานที่ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์จากกระจูด
ทุน ได้แก่ เครื่องรีดกระจูด จักรเย็บ บล็อกแบบต่าง ๆ สีย้อม อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิต
แรงงาน ได้แก่ ช่างสาน คนขายสินค้า
ผู้ประกอบการ ได้แก่ เจ้าของกิจการผลิตงานจักสานจากกระจูด

การให้บริการในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ท้องถิ่นที่มีภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมที่สวยงามมักเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนนิยมไปท่องเที่ยว เช่น ภูเขา ชายฝั่งทะเล เกาะ ทุ่งดอกไม้ ทำให้เกิดบริการด้านการท่องเที่ยว ทั้งการให้บริการที่พัก การให้บริการด้านอาหาร การให้บริการรถโดยสารประจำทาง


ปัจจัยที่ใช้ในการให้บริการ มีดังนี้
ที่ดิน ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติในสถานที่ท่องเที่ยว ที่ตั้งของร้านค้าหรือ โรงแรมที่พัก
ทุน ได้แก่ โรงแรมที่พัก สิ่งอำานวยความสะดวกในการให้บริการนักท่องเที่ยว
แรงงาน ได้แก่ พนักงานที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการ ได้แก่ เจ้าของกิจการโรงแรมที่พัก หรือเจ้าของกิจการที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว

Print Friendly, PDF & Email