พฤติกรรมของผู้บริโภค

มนุษย์มีความต้องการสินค้าและบริการต่าง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด หรือมีความต้องการอย่างไม่จำกัด โดยทั่วไปพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการซื้อและการขายสินค้าและบริการ มีอยู่ 5 ประการ ครอบคลุม (1) ราคา (2) คุณภาพ (3) การโฆษณา (4) ระดับรายได้ของผู้บริโภค และ (5) รสนิยมของผู้บริโภค
1. ราคา โดยทั่วไปถ้าสินค้ามีคุณภาพเท่า ๆ กัน หรือคล้ายกันผู้ซื้อจะพอใจสินค้าที่มีราคาถูกกว่า ดังนั้น สินค้าที่มีราคาถูกกว่าจึงขายได้ดีกว่าสังเกตได้ว่า เมื่อผู้ขายลดราคาสินค้าก็จะช่วยให้ขายได้ดีขึ้น

2. คุณภาพ สินค้าที่มีคุณภาพดี มีรูปแบบที่สวยงาม ใช้ได้คงทนย่อมได้รับความนิยมมากกว่าสินค้าที่มีคุณภาพต่ำ ดังนั้น สินค้าที่มีคุณภาพดีจึงเป็นที่นิยมของผู้ซื้อ โดยทั่วไปผู้ซื้อยอมที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดี

3. การโฆษณา การโฆษณาเป็นการกระจายข้อมูล ทำให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้าและบริการชนิดนั้นเพิ่มมากขึ้น เช่น การโฆษณาในสื่อออนไลน์ วิทยุ โทรทัศน์ ช่วยทำให้ผู้ซื้อรู้จักและอยากทดลองซื้อสินค้าและใช้บริการ การโฆษณาจึงมีส่วนช่วยทำให้ขายสินค้าและบริการได้มากขึ้นดังจะเห็นได้ว่าผู้ขายพยายามโฆษณาสินค้าและ
บริการของตนในรูปแบบที่แปลกใหม่ เพื่อให้เป็นที่สนใจของผู้ซื้ออยู่เสมอ

ปัจจุบันผู้ผลิตและผู้ขายต้องการชักจูงให้ผู้บริโภคมาใช้สินค้าและบริการของตน จึงมีการแข่งขันกันส่งเสริมการขาย เช่น การส่งชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ไปชิงโชค การลดราคาผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ร่วมกันเมื่อซื้อเป็นคู่ ซึ่งจะได้สินค้าที่มีราคาถูกกว่าเมื่อซื้อแยก การส่งเสริมการขายช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีการบริโภคสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น

4. ระดับรายได้ของผู้บริโภค โดยทั่วไปเมื่อผู้บริโภคมีรายได้มากขึ้น ความต้องการซื้อสินค้าและบริการก็ย่อมมากขึ้นด้วย โดยผู้ที่มีรายได้น้อย จะเลือกบริโภคสินค้าและบริการที่มีความจำาเป็นก่อน เช่น ใช้ซื้ออาหาร ยารักษาโรค แต่เมื่อมีรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากซื้อสินค้าและบริการที่จำเป็นแล้ว ยังสามารถ ซื้อสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่ต้องการได้ เช่น ซื้อน้ำหอม ดูคอนเสิร์ต ท่องเที่ยว

5. รสนิยมของผู้บริโภค หมายถึง ทัศนะหรือความชื่นชอบส่วนบุคคลที่มีต่อสินค้าและบริการชนิดนั้น ๆ รสนิยมในการบริโภคที่แตกต่างกันมีผลทำาให้พฤติกรรมการบริโภคของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป เช่น รสนิยมในการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวบางคนชอบท่องเที่ยวป่า และนิยมกางเต็นท์เป็นที่พักแรม ในขณะที่นักท่องเที่ยวบางคนชอบเที่ยวทะเลและพักในโรงแรมที่มีความสะดวกสบายรสนิยมของนักท่องเที่ยวแต่ละบุคคลจึงมีผลต่อการใช้สินค้าและบริการ รสนิยมในการดูแลรักษาสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพส่งผลต่อการบริโภคสินค้าและบริการเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพ

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email