ความหมายและประเภทของปัจจัยการผลิต

ความหมายของสินค้าและบริการ

สินค้า คือ สิ่งที่ผลิตขึ้น สามารถนำมาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกันได้อีกทั้งสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์

บริการ คือ การผลิตที่ให้ประโยชน์ในด้านการอำนวยความสะดวกสบายความพึงพอใจ ความรู้และความบันเทิง เช่น การให้บริการตัดผม การให้บริการรถโดยสารประจำทาง การให้บริการรักษาพยาบาล

ความหมายของปัจจัยการผลิต

ปัจจัยการผลิต คือ ทรัพยากรต่างๆ ที่ผู้ผลิตนำมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อทำให้เกิดสินค้าและบริการ

ประเภทของปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ

ประเภทของปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ครอบคลุม (1) ที่ดิน (2) แรงงาน (3) ทุน และ (4) ผู้ประกอบการ

  1. ที่ดิน นอกจากจะหมายถึงพื้นแผ่นดินแล้ว ยังรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดที่อยู่ภายใต้พื้นแผ่นดินบนพื้นแผ่นดิน เช่น แร่ที่อยู่ใต้ดิน และ ป่าไม้
  2. แรงงาน ในทางเศรษฐศาสตร์ แรงงาน นอกจากผู้ใช้กำลังแรงกายแล้วยังรวมถึงแรงงานที่ใช้ความคิดหรือสติปัญญาด้วย ดังนั้น ผู้จัดการของบริษัท ห้างร้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ กรรมกร ต่างก็นับเป็นแรงงานทั้งสิ้น
  3. ทุน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร โรงงาน สำานักงาน และสิ่งต่างๆที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้า และบริการ
  4. ผู้ประกอบการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการ นำาเอาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ มา เปลี่ยนแปลงให้เป็นสินค้าและบริการ ผู้ประกอบการจึงมีบทบาทสำคัญมาก ในการผลิตสินค้าและบริการ

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email