ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

แบบทดสอบก่อนเรียน
  • ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจอย่างสังเขป เช่นการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ  รายได้และรายจ่าย การออมกับธนาคาร การลงทุน
  • แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจ
  • ภาษีและหน่วยงานที่จัดเก็บภาษี
  • สิทธิของผู้บริโภค และสิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทย
  • การหารายได้ รายจ่าย การออม
  • การลงทุน ซึ่งแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค และรัฐบาล
แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด
    ส 3.2 ป.6/1       อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล

Print Friendly, PDF & Email