ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

แบบทดสอบก่อนเรียน

ส 3.2 ป.6/1      

ตอนที่ 14.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล

แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด
    ส 3.2 ป.6/1       อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล

Print Friendly, PDF & Email